Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Lietuvių kalbos pamokų aprašai su priedais

J. Degutytės eilėraščio „Močiutė kerpa avį“ perkeltinė prasmė

Pamokos aprašas

Lietuvių kalbos pamoka J. Degutytės eilėraščio „Močiutė kerpa avį“ perkeltinė prasmė vyko 2010 metų lapkričio 8 dieną Marijampolės Petro Armino pagrindinės mokyklos 5a klasėje. Pamoką vedė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Kristina Naujokaitytė. Pamokoje kryptingai siekiama padėti mokiniams ugdytis ir bendrąsias, ir dalykines kompetencijas. Pamokos pradžioje išsiaiškinama mokinių patirtis, sužadinamos jų emocijos, susidomėjimas, numatoma mokymosi veikla. Pamokoje dirbama ir su visa klase, ir keturiose grupėse. Atsižvelgiant į mokinių sugebėjimus, grupėms skiriamos skirtingos užduotys. Pamokoje mokomasi suprasti J. Degutytės eilėraštį Močiutė kerpa avį ir jį interpretuoti naudojantis žodinėmis ir nežodinėmis raiškos priemonėmis.

Mokykla Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla
Klasė, dalykas 5 klasė, lietuvių kalba
Mokytojas Kristina Naujokaitytė
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis: įvertina savo grupės ir kitų grupių darbą.
Iniciatyvumo ir kūrybingumo: aktyviai ir kūrybiškai veikia atlikdami užduotį.
Socialinė: atsakingai bendrauja dirbdami grupėse; ugdosi atsakomybę už grupės darbo rezultatus.
Komunikavimo: supranta grožinio teksto esmę ir svarbias detales; pristato savo darbą atsižvelgdami į užduoties tikslą.
Asmeninė: užmezga draugiškus santykius bendradarbiaujančioje grupėje.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Noriai dalytis patirtimi sakytine kalba; siekti tobulinti savo kalbėjimo ir klausymo gebėjimus. Vertinti skaitymą kaip asmeniškai svarbią veiklą, ugdytis vaizduotę.
Gebėjimai, žinios ir supratimas
1.1.1.Suprasti klausymosi svarbą bendraujant ir laikytis susitartų tinkamo klausymosi taisyklių.
1.5.3. Mokytojui padedant pasirinkti priemones, padedančias klausytojui suvokti informaciją (parodyti, nupiešti, iliustruoti).
2.1.B. Interpretuoti skaitomus tekstus: paaiškinti nesudėtingas netiesiogiai pasakytas mintis, grožiniame kūrinyje vaizduojamas situacijas remiantis patirtimi.
2.1.C. Aptarti grožinio kūrinio vaizduojamojo pasaulio elementus.
2.1.7. Aptarti kūrinio veiksmo vietą ir laiką.
Pamokos tema  J. Degutytės eilėraščio „Močiutė kerpa avį“ perkeltinė prasmė
Pamokos uždavinys Bendradarbiaudami grupėje per 20 minučių išsiaiškins J. Degutytės eilėraščio ,,Močiutė kerpa avį“  perkeltinę prasmę, dirbs nurodytu  būdu ir pasirengs grupės darbą pristatyti klasei.
Priemonės Eilėraščio ,,Močiutė kerpa avį“  tekstas (Janušauskienė V., Žvironaitė L.  Lingo lego laduto. Literatūros vadovėlis 5 klasei, pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 12). Lapinskienė L. Simbolinių reikšmių žodynas. Panevėžys: Magilė, 2004. Užduotys grupėms, dideli lapai užduotims atlikti, įvairūs spalvoti lapeliai, seni spalvoti žurnalai, žirklės, klijai, piešimo priemonės.

Į viršų     Filmuota medžiaga