Apie projektą

Šiuolaikinėje visuomenėje kaip viena svarbiausių kompetencijų pripažįstamas mokėjimas mokytis. Mokymasis yra neatsiejamas nuo komunikavimo gimtąja kalba. Mokytis mokomasi per visų dalykų pamokas, ypač kai mokiniai atlieka produktyviąsias užduotis: įgyvendina projektus, tyrinėja gamtinės aplinkos ar socialines problemas, rengia darbų pristatymus ir pan. Nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenys (http://www.upc.smm.lt/suzinokime/tyrimai/; http://www.egzaminai.lt/3/) rodo, kad Lietuvos mokinių pasiekimai komunikavimo gimtąja kalba, gamtos mokslų ir mokymosi mokytis srityse yra nepakankami. Mokytojams trūksta profesinio pasirengimo, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių šioms mokinių kompetencijoms ugdyti. Todėl 2009–2012 metais buvo vykdomas ESF ir Lietuvos Respublikos finansuojamas projektas Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas, kuriuo siekta sukurti prielaidas 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis praktiniais mokymosi mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinės kompetencijos pavyzdžiais.

Projekto veiklos buvo grindžiamos bendradarbiavimu ir partneryste su 10 mokyklų (po vieną iš kiekvieno regiono). Kiekvienoje mokykloje susibūrė komanda iš lietuvių kalbos, biologijos, chemijos, fizikos mokytojų ir mokyklos vadovo. Taip pat bendradarbiauta su ekspertais iš universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais. Įgyvendinant naujoves remtasi mokytojų ir kitų projekto dalyvių bei vykdytojų gerąja patirtimi, sukaupta dalyvaujant švietimo tobulinimo darbuose.

Projekto dalyviai ir vykdytojai mokėsi Lietuvos ir Didžiosios Britanijos lektorių seminaruose. Jie visi kartu parengė metodinę medžiagą „Kompetencijų ugdymas“, kuri perduota visoms šalies mokykloms.

Seminarai vyko ir projekto mokyklose. Seminaruose visa mokytojų bendruomenė diskutavo, kaip geriau pažinti savo mokinius, kokių gebėjimų ir savybių jiems reikės baigus mokyklą, kaip turėtų keistis pamoka, kad mokydamiesi mokiniai ugdytųsi vertybes ir įgytų žinių, kurias gebėtų pritaikyti rinkdamiesi gyvenimo būdą, tolesnį mokymosi kelią. Šis projektas paskatino mokytojus drąsiau keisti mokymo praktiką: įtraukti visus mokinius į aktyvų sąmoningą mokymąsi, pritaikyti veiklas ir užduotis taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo jėgas pasiektų kuo geresnių rezultatų.

Kartu su projekto mokyklų komandomis kurta ir bandyta mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinės kompetencijos ugdymo metodika, sukaupti mokytojų patirties pavyzdžiai. Kompetencijų ugdymo patirtis apibendrinta leidinyje „Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga mokytojui“ ir  metodinėje svetainėje „Kompetencijų ugdymas“. Čia  galima rasti lietuvių kalbos, biologijos, chemijos, fizikos, gamta ir žmogus pamokų, projektų aprašymų, metodinių užduočių, mokinių darbų, naudoti parengtų šablonų, filmuotų pamokų ir atskirų metodų taikymo pamokose pavyzdžių, mokyklos aplinkos, bendruomenės veiklos pristatymų ir kt. Mokyklų komandų nariai, tapę kompetencijų ugdymo švietimo konsultantais (parengta 60 konsultantų), naudodamiesi projekto medžiaga veda seminarus savo mokyklos ir kitų mokyklų mokytojams, konsultuoja juos iškilus problemoms ugdymo procese, padeda mokytojams tobulinti savo mokymą ir kreipti jį į mokinių kompetencijų ugdymą.

Projekte sukurta ir daugiau į mokinių kompetencijų ugdymą orientuotų priemonių: mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas ir jo taikymo rekomendacijos (leidinys „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas“); skaitmeninių mokymosi objektų interneto svetainės, skirtos mokytis lietuvių kalbos 5–6 klasių ir gamtos mokslų 7–8 klasių mokiniams (http://lietuviu5-6.mkp.emokykla.lt/ ir  http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/lt/ ); skaitmeninė biblioteka (http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ ); parengtos metodinės rekomendacijos vadovėlių ir kitų mokymo(si) priemonių autoriams (leidinys „Vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos pritaikymo kompetencijoms ugdyti metodinės rekomendacijos“); sukurta integruoto gamtos mokslų kurso 7–8 klasei koncepcija ir šio kurso vadovėlių parengimo metodika. Tikimasi, kad projekte sukurti produktai padės keistis mokytojo ir mokinio vaidmenims Lietuvos mokyklose. Mokinys taps savo mokymosi proceso valdytoju – išmoks planuoti savo veiklą, įsivertinti pažangą ir numatyti tolesnius tikslus, mokytojas – mokinių mokymosi organizatoriumi, pagalbininku ir patarėju.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti http://mokomes5-8.pedagogika.lt/

Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras

Projekto vadovė Ona Vaščenkienė

Mokslinė vadovė dr. Elena Motiejūnienė