Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Biologijos pamokų aprašai su priedais

Fizinio krūvio poveikis organizmui

Pamokos aprašas

Dvi biologijos pamokos Fizinio krūvio poveikis organizmui vyko 2010 metų balandžio 21 dieną Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 7b klasėje. Pamoką vedė biologijos mokytoja metodininkė Selvina Pečiulienė.
Per pirmą pamoką mokiniai atliko praktikos darbą: mokėsi nustatyti pulso dažnį atliekant skirtingą fizinį krūvį, lygino gautus rezultatus, nubraižė stulpelines diagramas, užrašė išvadas.
Antrą pamoką mokinių grupės ieškojo informacijos vadovėlyje apie fizinio krūvio poveikį žmogaus organizmui, užrašė atsakymus į pateiktus klausimus, vertino vieni kitų darbą ir įsivertino savo pažangą.  

Mokykla Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla
Klasė, dalykas 7 klasė, biologija
Mokytojas Selvina Pečiulienė
Bendrosios kompetencijos Komunikavimo:
taikydami mokslinio tyrimo metodą supranta ir kritiškai vertina mokslinę informaciją.
Pažinimo:
saugiai atlieka tyrimus, nepakenkdami nei sau, nei kitiems ar aplinkai;
daro išvadas remdamiesi savo tyrimų rezultatais.
Mokėjimo mokytis:
naudojasi įvairiais informacijos šaltiniais;
planuoja laiką.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Noriai, saugiai naudojantis laboratorine įranga tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.
Gebėjimai
1.1. Pagal pavyzdį susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus.
1.3. Formuluoti išvadas, palyginti savo ir draugų gautus bandymo rezultatus, nurodyti galimas jų skirtumų priežastis.
2.3. Remiantis žmogaus pavyzdžiu paaiškinti medžiagų ir energijos apykaitą organizme.
Žinios ir supratimas
1.1.1. Savais žodžiais paaiškinti gamtos tyrimo eigą: problema, hipotezė, bandymas, rezultatai ir išvados.
1.2.1. Paaiškinti, kaip nustatoma vidutinė dydžio reikšmė.
1.2.2. Pagal instrukciją nubrėžti stulpelinę diagramą.
2.3.4. Nagrinėti virškinimo, kvėpavimo ir medžiagų pernašos procesus bei paaiškinti, kaip žmogaus ir gyvūnų organizmai apsirūpina būtiniausiomis medžiagomis ir energija.
Pamokos tema Fizinio krūvio poveikis organizmui (2 pamokos)
Pamokos uždavinys (-iai) Dirbdami grupėmis, naudodamiesi kompiuteriais ir vadovėliu mokiniai:
atliks tyrimą, kaip pulso dažnis priklauso nuo fizinio krūvio;
gautus rezultatus pavaizduos stulpeline diagrama ir užrašys darbo išvadą;
nurodys 5 fizinio krūvio sukeliamus pokyčius žmogaus organizme ir paaiškins pokyčių priežastis.
Priemonės Pateiktis, 6 kompiuteriai, interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/; multimedija projektorius, vadovėliai (Baleišis E., Zdanevičienė V. Bios. Biologijos vadovėlis 7 klasei. II dalis. Vilnius: Briedis, 2008), šokdynės, laikrodžiai, dalijamoji medžiaga: darbo lapai, užduočių aprašai, atsakymų lapai, spalvoti pieštukai, grupių paveikslėliai, įsivertinimo lapai.

Į viršų     Filmuota medžiaga