Apie svetainę

Metodinė svetainė Kompetencijų ugdymas sukurta 2009–2012 metais vykdant ESF ir Lietuvos Respublikos finansuojamą projektą Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas (projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras), kuriuo siekta sukurti prielaidas 5–8 klasių mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis praktiniais mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja kalba ir gamtamokslinės kompetencijos pavyzdžiais.

Ši metodinė svetainė skirta Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. Tikimasi, kad ji padės rasti veiksmingų būdų, kaip ugdyti mokinių mokėjimo mokytis, komunikavimo gimtąja lietuvių kalba, gamtamokslinę ir kitas bendrąsias bei esmines dalykines kompetencijas. Svetainėje pateikta medžiaga turėtų padėti mokytojams įgyvendinti į kompetencijas orientuotą ugdymo turinį: aiškintis šiuolaikinio mokymosi tikslus ir uždavinius su mokyklos bendruomene, planuoti, organizuoti ir vertinti ugdymo procesą, pasirengti konkrečiai į kompetencijų ugdymą orientuotai pamokai ar kitai ugdomajai veiklai, pasirinkti tinkamus mokymo(si), vertinimo, įsivertinimo metodus, pasisemti idėjų mokymosi aplinkai turtinti ir pan., t. y. sudaryti galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę.

Metodinė svetainė parengta remiantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų (2008) keliamais kompetencijų ugdymo tikslais, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje (2004) pateiktais principais ir nuostatomis, projekte Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas sukaupta patirtimi, literatūra, skirta mokinių kompetencijų ugdymo klausimams. Taip pat pasitelkta ir projekte dalyvavusių ekspertų iš Jungtinės Karalystės – Robino Widowsono, Matildos Joubert, Garetho Millso, Lynne Bianchi, Carmel O’Hagen – medžiaga, kuri buvo naudojama projekto dalyvių mokymuose.

Svetainėje rasite:

• glaustai aptartas bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas;
• glaustai apibūdintus šiuolaikinio ugdymo bruožus;
• projekte dalyvavusių mokyklų kompetencijų ugdymo praktikos pavyzdžių: pamokų, projektų, metodų aprašų, mokinių darbų pavyzdžių, naudoti parengtų šablonų ir kt.;
• filmuotos medžiagos: pamokų ir / ar jų fragmentų, pamokų pristatymų, mokytojų ir mokinių refleksijų, projektinės veiklos pavyzdžių, pasisakymų apie mokyklos bendruomenės veiklą ugdant mokinių kompetencijas ir kt.
• metodinių užduočių;
• nuorodų į teorinės ir metodinės literatūros, interneto išteklius.

Pagrindinė svetainėje pateikta medžiaga išleista ir atskiru leidiniu „Kompetencijų ugdymas. Metodinė knyga mokytojui“.

Nuoširdžiai dėkojame projekto mokyklų bendruomenėms – mokytojams, mokyklų vadovams, mokiniams ir jų tėvams. Drauge ieškojome veiksmingų būdų, kaip ugdyti mokinių kompetencijas, kaip pasiekti, kad mokymasis būtų įdomus, prasmingas ir padėtų mokiniams suvokti bei įgyvendinti savo siekius. Projekto dalyvių noras ir ryžtas dalytis patirtimi, tobulinti ugdymo praktiką mokantis, bandant, analizuojant padėjo parengti šią svetainę.

Projekte dalyvavo šios mokyklos:

Alytaus Panemunės vidurinė (dabar – pagrindinė) mokykla, Kauno Kazio Griniaus vidurinė (dabar – pagrindinė) mokykla, Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla (dabar – progimnazija), Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla, Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla (dabar – progimnazija), Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla (dabar – progimnazija),, Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla (dabar – gimnazija), Visagino „Verdenės“ gimnazija.

Medžiagą svetainei parengė Asta Birgelytė, Alyda Daulenskienė, Jolanta Dzikavičiūtė, Raimonda Jarienė, Irena Joneikienė, Virginija Katkuvienė, dr. Elena Motiejūnienė, Selvina Pečiulienė, Henrika Prosniakova, Margarita Purlienė, Andrius Šniras, Nijolė Toleikytė, Ona Vaščenkienė, dr. Loreta Vilkienė, Dalia Vizbarienė.

Kompetencijų ugdymo pavyzdžius teikė Inga Balčytienė, Lijana Baliutavičienė, Jolanta Baltienė, Rima Baltrušaitienė, Auksė Baušytė, Vaida Bielevičienė, Raimonda Budnikienė, Dalia Burneikaitė, Valdemara Butkevičienė, Rūta Čėsnienė, Audronė Čiapienė, Vilma Gaižauskaitė, Vida Ivaškevičienė, Lina Janušauskienė, Žiedrūna Jovaišienė, Algimantas Kaminskis, Rita Kanaukienė, Nijolė Katauskienė, Asta Kibildienė, Raimonda Kisielienė, Rasa Makreckienė, Inga Mėlinauskaitė, Ramunė Mickaitienė, Živilė Montrimienė, Kristina Naujokaitytė, Renata Ononigve, Vytautas Pavasaris, Sonata Petraitienė, Lina Piragienė, Lina Plėtienė, Janina Prosevičienė, Jolanta Sadauskienė, Gulnara Saensri, Zita Sakalauskienė, Kristina Vėlyvienė, Ingrida Visockienė, Rimvydas Žuklija.

Mintimis apie mokyklų bendruomenių veiklą ugdant mokinių kompetencijas dalijosi projekto mokyklų direktoriai Vytautas Dumčius, Vitalija Dziuričienė, Genoveita Gricienė, Algimantas Kaminskis, Arvydas Kukanauza; direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušra Bružienė, Daiva Žukauskienė, Dijana Kavaliauskienė, Daiva Maroziene, Dalia Vizbarienė.

Tikimės, kad metodinė svetainė Kompetencijų ugdymas įkvėps naujų idėjų, padės mokytojams tobulinti savo profesinę kompetenciją, skatins apmąstyti savąją patirtį, siekti prasmingų pokyčių, kitaip tariant, padės dirbti sėkmingiau ir džiaugsmingiau.

Rengėjai