Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Chemijos pamokų aprašai su priedais

Deguonies gavimas

Pamokos aprašas

Chemijos pamoka Deguonies gavimas, jo savybių tyrimas ir panaudojimas  vyko 2011 metų kovo 15 dieną Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos 8a klasėje. Pamoką vedė chemijos mokytoja Gulnara Saensri. Iki šios pamokos mokiniai yra išsiaiškinę kokybinę oro sudėtį, deguonies fizikines savybes, jo alotropines atmainas ir paplitimą. Ši pamoka skirta mokinių praktiniams gebėjimams tobulinti, pažinimo ir mokymosi mokytis kompetencijoms ugdyti. Pamokos uždavinį aštuntokai įgyvendino skirtingomis priemonėmis ir būdais, po to aptarė, kuris būdas yra veiksmingesnis. Mokiniai dirbo bendradarbiaujančiomis grupėmis, konsultavosi vienas su kitu, formulavo bendras išvadas. Kitoje pamokoje mokiniai apibendrins deguonies chemines savybes: sąveiką su metalais ir nemetalais, oksidų panaudojimą bei poveikį žmogui ir aplinkai.  

Mokykla Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija
Klasė, dalykas 8 klasė, chemija
Mokytojas Chemijos mokytoja Gulnara Saensri
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
noriai dirba įgyvendindami pamokos uždavinį;
aptaria skirtingų mokymosi metodų veiksmingumą;
vertina mokymosi procesą ir rezultatus.
Socialinė:
geba sutarti ir dirbti skirtingose grupėse;
siekdami bendro tikslo padeda vienas kitam.
Pažinimo:
klausia arba patys ieško atsakymų;
saugiai atlieka bandymus;
tobulina darbo su IKT įgūdžius;
pasitardami padaro išvadas.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Taikyti įgytas žinias ir gebėjimus pasirenkant įvairias medžiagas, taupiai jas naudoti.
Gebėjimai
1.5. Kryptingai veikti siekiant iškeltų gamtos mokslų uždavinių.
7.2. Tiriamų medžiagų savybes sieti su jų naudojimu ir poveikiu žmogui.
Žinios ir supratimas
1.5.1. Savais žodžiais paaiškinti, kaip reikia mokytis gamtos mokslų: kaip planuoti mokymosi veiklą, kokias strategijas taikyti, iš kokių šaltinių mokytis, kaip vertinti mokymosi rezultatus.
7.2.2. Pateikti deguonies naudojimo pavyzdžių ir sieti juos su jo savybėmis.
Pamokos tema Deguonies gavimas, jo savybių tyrimas ir panaudojimas.
Pamokos uždavinys (-iai) Atlikdami bandymus mokiniai išsiaiškins 2–3 deguonies savybes ir panaudojimo galimybes.
Priemonės Mėgintuvėliai su kamščiais, dujų išleidžiamieji vamzdeliai, kolbos, laboratoriniai stovai, indai su vandeniu, spiritinės lemputės, medinės skalelės, vandenilio peroksido tirpalas, mangano dioksidas, natris, fosforas. Užrašai, vadovėliai, grupių darbo lapai, kompiuteriai, multimedija.

Į viršų     Filmuota medžiaga