Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Mokymosi dienoraštis

Mokymosi dienoraščio rašymas – tai puikus būdas fiksuoti klasėje ar mokykloje patirtus įspūdžius, jausmus ir nuomones. Jame galima saugiai jaučiantis išreikšti ir atskleisti emocinį mokymo aspektą bei pastangas analizuoti ir apmąstyti savo veiklą. Prie dienoraštyje išdėstytų minčių galima grįžti vėliau – po kelių dienų, savaičių ar mėnesių.
Mokymosi dienoraštis skatina mokinius apmąstyti, ko ir kaip mokosi, ir tai laisvai aprašyti. Jį galima pasitelkti norint įvertinti mokymąsi, palyginti, kaip pasimokius pasikeitė dalyko supratimas. Mokymosi dienoraštis suteikia mokiniams progą panagrinėti savo pačių mąstymą prieš išsakant mintis kitiems. Dienoraštis gali būti rašomas klasės darbų sąsiuvinyje, atskirame lape ar sąsiuvinyje, gali būti taikomas mokant visų dalykų ir tinka visų klasių mokiniams.

(Parengta naudojantis Buehl D. Interaktyviojo mokymosi strategijos. Garnelis, 2004; Pollard A. ir kt. Refleksyvusis mokymas. Vilnius: Garnelis, 2002.)  

 
Taikymo pavyzdys: integruota gamtos mokslų pamoka, 8 klasė
Dienoraštį naudojome pamokose, skirtose projektinei veiklai planuoti. Pamokose mokiniai aiškinosi tyrimo sritis ir skirstėsi į grupes, rinkosi tyrimo temas, planavo grupės veiklą. Todėl tapo labai svarbu pasirinktais laiko intervalais apmąstyti savo veiklą, grupės bendradarbiavimą,  įsivertinti, kaip sekėsi ugdyti kompetencijas. Kiekvienas mokinys pradėjo rašyti savo dienoraštį.

Priemonės
A4 formato susegti pusiau sulenkti lapai, rašymo priemonės.

Eiga
Mokiniai savo ir grupės veiklą į(si)vertina pagal mokytojo suformuluotus klausimus. Viename lapelyje mokinys užrašo savo asmenines sėkmes, o kitame – grupės veiklą.
1 pamoka.
Kas man šiandien buvo naudinga?
2 pamoka.

Kurią kompetenciją (ar jos dalį) šiandien sekėsi ugdytis geriausiai ir kurią sunkiausiai?

1 pamoka.
Ką supratau, išmokau dirbdamas su grupe?
2 pamoka.

Kas gali sutrukdyti mūsų grupei sklandžiai ir laiku atlikti numatytus darbus?

Į(si)vertinę dienoraštyje mokiniai paprašomi pasidalyti užrašytomis mintimis grupėje, o po to vieną mintį pasakyti garsiai. Po kitų projekto veiklos etapų mokiniai toliau pildys dienoraštį apmąstymais apie atliktus tyrimus ir bendradarbiavimą.    

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Irena Joneikienė ir chemijos vyresnioji mokytoja Virginija Katkuvienė

 
Taikymo pavyzdys: gamta ir žmogus, 6 klasė
  Metodą taikau 6-ose klasėse, stengiuosi tai daryti jei ne kiekvieną pamoką, tai bent kas antrą. Vaikams patinka jų dienoraščiai, jie parodo ir paskaito juos vieni kitiems, savo mintimis pasidalija su visa klase.
Šis metodas turi pripratinti mokinius stebėti savo pažangą. Jie mato, kokias temas dar reikia pakartoti, kokie klausimai jiems dar nesuprantami. Jie mokosi mokytis patys. Aš paprašau paskaityti dienoraščius ir padedu mokiniams mokytis pasiūlydama papildomų ir įvairių kartojimo užduočių.
 

Priemonės
A4 formato pusiau sulenkti lapai, rašymo priemonės, flomasteriai.

Mokinių atlikties pavyzdžiai

Renata Ononigve, Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos vyresnioji biologijos mokytoja


  Lietuvių kalbos mokymosi dienoraščio pavyzdžio ieškokite čia.

Į viršų     Filmuota medžiaga