Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Vertinimas pagal kriterijus

Darbas su vertinimo kriterijais padeda mokiniams mokytis, nes taip dirbdami mokiniai supranta gerai atlikto darbo požymius ir galimus tipinius trūkumus.

Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 5 klasė
Dirbdami grupėmis mokiniai turi parengti plakatą apie nurodytą dievybę ir pristatyti jį klasės draugams. Veiklos pradžioje mokytoja paaiškina, kad grupių darbas bus vertinamas pagal kriterijus.

Mokinių atlikties pavyzdžiai
Mokytoja paaiškina, kad pirmasis kriterijus skirtas darbui grupėje įsivertinti (žr. Mokinių atlikties pavyzdį). Kiti trys kriterijai skirti įsivertinti kitų grupių darbą. Įsivertinama pildant lentelę.  

GRUPĖ

Plakate parašyti visi nurodyti dalykai – 3 taškai

Plakatas tvarkingas, gražus – 1 taškas

Pristatant vengiama tarties, kirčiavimo klaidų – 1 taškas

 

Lina Plėtienė ir Jolanta Baltienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės

 
Taikymo pavyzdys: biologija, 8 klasė
Parengtus grupių darbus-pristatymus „Ekosistema“ vertina kaimyninės grupės pagal vertinimo kriterijus, įrašydami savo vertinimus į pateiktas vertinimo lenteles.
Taip pat parašo atsiliepimus apie tos grupės darbą: 2 pagyrimus, 2 patarimus ir siunčia laišką adresatui – kitai grupei.

Priemonės
Vokai su vertinamos grupės pavadinimu, vertinimo kriterijų lentelė, atsiliepimų lapas.

Eiga
Kai viena grupė pristato savo darbą, kitos grupės stebi ir vertinimo lentelėje įrašo savo vertinimus taškais. Po to dar parašo atsiliepimus: 2 pagyrimus, 2 patarimus ir pasirašo.
Savo vertinimus ir atsiliepimų lapą įdeda į voką su įvertintos grupės pavadinimu ir perduoda adresatui. Gavusios laiškus grupės juos perskaito, aptaria ir atiduoda mokytojui. Taip mokytojas gali stebėti, ar mokiniai buvo objektyvūs, gali juos pamokyti, kaip išsakyti pagyrimus, kokie galėtų būti patarimai.

Vertinimo pavyzdys
Ekosistemos vertinimo kriterijai
Eil. Nr. Kriterijai Taškai Įvertinimas
1 Organizmų pavadinimai. 10
2 Ekosistemos mitybos tinkle yra:skirtingų augalų 4–5;augalėdžių 4–5; plėšrūnų 3–4; parazitų 2–3; skaidytojų 2–3. 40
3 Teisingai nubrėžtos rodyklės 20
4 Pristatymas 10
5 Estetinis vaizdas 20
Iš viso 100
Po to dar parašo atsiliepimus: 2 pagyrimus, 2 patarimus ir pasirašo. Savo vertinimus ir atsiliepimų lapą įdeda į voką su įvertintos grupės pavadinimu ir perduoda adresatui. Gavusios laiškus grupės juos perskaito, aptaria ir atiduoda mokytojui. Taip mokytojas gali stebėti, ar mokiniai buvo objektyvūs, gali juos pamokyti, kaip išsakyti pagyrimus, kokie galėtų būti patarimai.

Selvina Pečiulienė, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

Į viršų     Filmuota medžiaga