Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Vertinimo ir įsivertinimo, refleksijos metodų taikymo pavyzdžiai

Voratinklis, Žvaigždė

Voratinklis, Žvaigždė yra grafinės formos (šabloną Voratinklis rasite čia, šabloną Žvaigždė rasite čia), skirtos įsivertinti. Figūrų ašyse mokiniai turėtų pažymėti tam tikrų savybių (ugdomų gebėjimų, nuostatų, žinių ir supratimo) intensyvumą. Mokytojas ašis pavadina atsižvelgdamas į pamokos tikslus. Mokiniams gali būti pasiūlyta įsivertinti ir dalyko gebėjimus, ir bendrąsias kompetencijas. Šios grafinės formos gali būti naudojamos darbui pamokoje  įsivertinti ir stebėti bei fiksuoti mokymosi pažangą ilgesnį laikotarpį. Tokiu atveju schema pradedama pildyti mokymosi etapo pradžioje ir sistemingai pildoma numatytą mokymosi laikotarpį.

Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 5 klasė

Grafinė forma „Žvaigždė“ buvo naudota pamokose, kuriose mokiniai skaitė ir aptarė  M. Macoureko literatūrinės pasakos „Kodėl mokykloje nebetampoma už ausų“ ištraukas. Veikla truko dvi pamokas.

Priemonės

M. Macoureko literatūrinės pasakos „Kodėl mokykloje nebetampoma už ausų“ ištraukos (Janušauskienė V., Žvironaitė L. Lingo lego laduto. Literatūros vadovėlis 5 klasei, antroji knyga. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 24–27), įsivertinimo formos Žvaigždė kopijos.

Eiga
Pamokos pradžioje mokytoja paaiškina pamokos uždavinį: mokiniai, dalyvaudami pokalbyje, klausdami ir atsakydami į klausimus, išsiaiškins ir savarankiškai raštu suformuluos teksto temą, problemą, pagrindinę mintį, bent trim epitetais apibūdins pagrindinę veikėją, parašys bent po du tiesos ir melo pavyzdžius.
Prieš skaitant tekstą mokiniai skatinami numatyti galimą atsakymą į klausimą „Kodėl mokykloje nebetampoma už ausų?“. Šie atsakymai bus aptariami pamokos pabaigoje perskaičius ir aptarus tekstą.
Mokiniai skaito tekstą žymėdami, kur tiesa, kur – melas. Žymėjimai aptariami.
Mokiniai kalbasi apie tekstą atsakydami į mokytojos užduodamus klausimus.
Skiriama užduotis sugalvoti klausimą pasirinktam kūrinio personažui ir suvaidinti trumpus pokalbius su šiuo personažu. Mokinių prašoma raštu apibūdinti pagrindinę veikėją. Atsakymai aptariami su visa klase.
Mokytoja skiria užduotį raštu suformuluoti teksto temą, problemą, pagrindinę mintį ir aptarti atsakymus su suolo draugu. Tada atsakymai aptariami su visa klase.
Grįžtama prie pamokos uždavinio. Mokytoja išdalija įsivertinimo formas. Mokiniai jas pildo individualiai. Kai kurie mokiniai pakviečiami pakomentuoti savo įsivertinimus.

Mokinių atlikties pavyzdžiai


Parengta remiantis Jolantos Baltienės, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos metodininkės, pamokos medžiaga

Į viršų     Filmuota medžiaga