Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kūnų matmenų radimas

Pamokos aprašas

Fizikos pamoka Kūnų matmenų radimas: praktikos darbas vyko 2010 metų spalio 7 dieną Kauno Kazio Griniaus vidurinės (dabar – pagrindinė) mokyklos 7 b klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytoja ekspertė Rima Baltrušaitienė.
Šioje pamokoje mokiniai mokosi praktiškai išmatuoti kūnų matmenis, įvertinti matavimo paklaidą. Praėjusioje pamokoje mokiniai aiškinosi, ką reiškia išmatuoti fizikinį dydį, kas yra fizikinio dydžio matavimo vienetas, aptarė matavimo vienetų sistemas. Gamtos tyrimų veiklos srities kontekste integruotai ugdomos gamtamokslinė ir bendrosios kompetencijos. Mokiniai dirba bendradarbiaujančiomis grupėmis: mokosi pasirinkti tinkamas matavimo priemones ir būdus, nustatyti padalos vertę ir matavimo paklaidą, išmatuoti ir užrašyti kūnų matmenis, pristatyti klasei matavimo rezultatus. Mokiniai apmąsto savo mokymosi veiklą, įsivertina pažangą. Kadangi mokiniai motyvuoti, per pamoką suspėta atlikti daugiau, nei tai būtų įmanoma su vidutinės ir silpnos motyvacijos mokiniais.  

Mokykla Kauno Kazio Griniaus vidurinė (dabar – pagrindinė) mokykla
Klasė, dalykas 7 klasė, fizika
Mokytojas Rima Baltrušaitienė
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
planuoja užduočiai atlikti skirtą laiką;
planuoja, kaip sieks teisingo rezultato;
įsivertina grupės ir savo veiklą, padarytą pažangą.
Socialinė:
dirba kartu pagal aptartas taisykles, tariasi su kitais grupės nariais;
ugdosi atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Komunikavimo:
mokosi pagrįsti savo požiūrį, tariasi su grupės nariais;
perteikia susistemintą informaciją žodžiu.
Asmeninė:
administratoriai mokosi kryptingai organizuoti grupės darbą;
dauguma mokinių drąsiai prisiima reikiamą vaidmenį.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Noriai, saugiai naudojantis laboratorine įranga ar buitiniais prietaisais tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.
Gebėjimai
1.1. Pagal pavyzdį susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybingai naudotis mokyklinėmis gamtos tyrimo priemonėmis, buityje naudojamais prietaisais ir medžiagomis. Įvertinti ilgio [...] matavimo absoliutines paklaidas.
1.2. Pritaikyti matematikos ir informacinių technologijų pamokose įgytas žinias ir gebėjimus tyrimų rezultatams apdoroti ir pateikti žodžiu ar raštu.
1.3. Formuluoti išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus, nurodyti galimas jų skirtumų priežastis.
1.4. Vartoti pagrindinius matavimo vienetus. Mokėti kartotinius ar dalinius vienetus paversti pagrindiniais SI vienetais.
Pamokos tema Kūno matmenų radimas: praktikos darbas
Pamokos uždavinys (-iai) Mokiniai, dirbdami grupėmis, naudodamiesi gyvenimiška patirtimi, įgytomis teorinėmis žiniomis, atliks praktikos darbą, kurio metu:
• pasirinks tinkamą kūno linijinių matmenų matavimo būdą ir matavimo priemones;
• nustatys matavimo priemonės padalos vertę ir paklaidą;
• išmatuos ir užrašys 4–5 skirtingų kūnų matmenis;
• klasei pristatys apibendrintus matavimo rezultatus.
    Priemonės Interaktyvioji lenta, lapas pažangai užfiksuoti, dideli lapai plakatams parengti, lipnūs lapeliai, flomasteriai, įvairios liniuotės, sulankstomas metras, ruletės (1 m, 2 m, 3 m, 5 m.), slankmatis, mediniai kubeliai, įvairaus skersmens kamuoliukai ir laidai, įvairaus storio vadovėliai, žirniai, sorų, ryžių, grikių kruopos, smeigtukai, dėžutės, skaičiuotuvai, pateiktis.

Į viršų     Filmuota medžiaga