Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Niutono dėsnio taikymas

Pamokos aprašas

Fizikos pamoka Jėgos, masės, pagreičio apskaičiavimas taikant antro Niutono dėsnio formulę F = ma vyko 2010 metų lapkričio 11 dieną Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 8a klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytojas metodininkas Algimantas Kaminskis. Pamokoje ugdomos gamtamokslinė, mokėjimo mokytis, komunikavimo ir socialinė kompetencijos. Mokiniai dirba individualiai: taikydami antrą Niutono dėsnį apskaičiuoja jėgą, masę ir pagreitį. Kiekvienam mokiniui ant atskirų lapų pateikiamos kelių lygių užduotys, su visa klase pakartojamas uždavinių sprendimo algoritmas, ekrane pademonstruojamas ir aptariamas uždavinio sprendimo pavyzdys (ne iš užduočių lapo). Mokiniai mokomi naudotis vadovėliu, ant kabineto sienos pateikta matavimo vienetų sistemos lentele, mokytojo ekrane demonstruojamu uždavinių sprendimo algoritmu, taikyti praėjusiose pamokose išmoktas formules. Mokytojas individualiai konsultuoja mokinius, o tuos, kurie išsprendžia visus uždavinius, prašo padėti klasės draugams. Mokiniai noriai padeda vieni kitiems, aktyviai dalyvauja pamokoje. Pamokos pabaigoje aptariama pažanga.

Mokykla Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla 
Klasė, dalykas 8a klasė, fizika
Mokytojas Algimantas Kaminskis
Bendrosios kompetencijos Socialinė:
padeda vienas kitam, kreipiasi pagalbos į kitus klasės mokinius.
Komunikavimo:
paaiškina vienas kitam mokymosi medžiagą;
aiškiai formuluoja klausimus.
Pasiekimai išbendrųjųprogramų Nuostatos
Domėtis judėjimo dėsniais, jų taikymu kasdieniame gyvenime ir technikoje, remtis jais kasdieniame gyvenime.
Gebėjimai
Jėgas apskaičiuoti ir apibūdinti remiantis Niutono dėsniais.
Pamokos tema Jėgos, masės, pagreičio apskaičiavimas taikant antro Niutono dėsnio formulę F = ma.
Pamokos uždavinys (-iai) Dirbdami individualiai ir spręsdami nesudėtingus uždavinius mokiniai išmoks jėgai, pagreičiui, masei apskaičiuoti taikyti antro Niutono dėsnio formulę F = ma.
  Priemonės Vadovėliai (Valentinavičius V. Fizika 8 klasei. Kaunas: Šviesa, 2004), kompiuteris, multimedija, pateiktis, matavimo vienetų sistemos lentelė.

Į viršų     Filmuota medžiaga