Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Šešėliai ir pusšešėliai

Pamokos aprašas

Pristatoma fizikos pamoka  Šešėlis ir pusšešėlis vyko 2010 m. balandžio 22 d. Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos 7a klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytoja metodininkė Irena Joneikienė. Tai trečioji pamoka apie šviesos reiškinius. Iš pradžių išsiaiškinama, ką mokiniai jau žino apie šviesos šaltinius ir šviesos sklidimo kryptį, vėliau, dirbant grupėmis, eksperimentiškai tiriamas šešėlis ir pusšešėlis. Mokiniai žino darbo grupėje taisykles, drąsiai renkasi vaidmenis, formuluoja hipotezę, planuoja tyrimo eigą. Dirbama organizuotai ir kryptingai. Ugdomi darbo su priemonėmis įgūdžiai, mokomasi formuluoti ir apibendrinti bandymo išvadas, jas paaiškinti ir pritaikyti. Ugdomos asmeninė, mokėjimo mokytis, komunikavimo kompetencijos. Jų pažangą mokiniai įsivertina naudodami sutartinius simbolius.

Mokykla Sedos Vytauto Mačernio gimnazija, Mažeikių r.
Klasė, dalykas 7 klasė, fizika
Mokytojas Irena Joneikienė
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
mokosi planuoti mokymosi laiką;
planuoja, kaip sieks teisingo rezultato;
aptaria pažangą.
Komunikavimo:
mokosi pagrįsti savo ir grupės požiūrį, nuomonę;
pristato užduočių rezultatus žodžiu.
Asmeninė:
mokosi kryptingai, nuosekliai atlikti užduotis;
drąsiai prisiima reikalingą vaidmenį.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Noriai, saugiai naudojantis laboratorine įranga ar buitiniais prietaisais, tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.
Gebėjimai
1.1. Pagal pavyzdį susiplanuoti ir atlikti stebėjimus ir bandymus. Saugiai ir kūrybiškai naudotis mokyklinėmis gamtos tyrimo priemonėmis, buityje naudojamais prietaisais ir medžiagomis.
1.3. Formuluoti išvadas, palyginti savo ir draugų gautus stebėjimų ir bandymų rezultatus, nurodyti galimas jų skirtumų priežastis.
9.12. Apibūdinti šviesos reiškinius.
Pamokos tema Šešėlis ir pusšešėlis
Pamokos uždavinys (-iai) Atlikdami bandymus gaus šešėlį ir pusšešėlį, ištirs jų dydžio priklausomybę nuo daikto atstumo iki šviesos šaltinio ir gebės teisingai atsakyti į 3 pateiktus klausimus.
    Priemonės Įvadinei daliai: stoveliai su grupių paveikslėliais, dvi lempos, iš kartono iškirptas kiaušinis ir viščiukas, ekranas. Bandymo priemonės: dvi žvakės, rutuliukas su siūlu, stovas, pieštukas, liniuotė, mažas ekranas, užduočių lapai, kompiuteris, multimedija projektorius, vadovėliai (Valentinavičius V., Šliavaitė Z. Fizika 7 klasei. Kaunas: Šviesa, 2008).

Į viršų     Filmuota medžiaga