Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Temperatūra ir jos matavimas

Pamokos aprašas

Fizikos pamoka Temperatūra ir jos matavimas vyko 2011 metų kovo 25 dieną Alytaus Panemunės vidurinės (dabar – pagrindinė) mokyklos 7c klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytoja Vaida Bielevičienė. Išnagrinėjus medžiagų šiluminio plėtimosi reiškinį, mokiniai mokomi naudotis temperatūros matavimo prietaisais. Pristatomoje pamokoje mokiniai ieško informacijos apie termometrus, jų rūšis ir temperatūros matavimo taisykles, ją tvarko. Dirbdami poromis mokosi susitarti ir pasirinkti informacijos šaltinius,  apibendrinti rastą informaciją ir pagal duotą temą perteikti lankstinuke. Integruotai ugdomi gamtos tyrimų srities gebėjimai ir bendrosios kompetencijos. Pamokoje dėmesys skiriamas mokinių motyvacijai, patirties išsiaiškinimui, refleksijai.

Mokykla Alytaus vidurinė (dabar – pagrindinė) mokykla
Klasė, dalykas 7 klasė, fizika
Mokytojas Vaida Bielevičienė
Bendrosios kompetencijos Kūrybingumo ir iniciatyvumo:
kūrybiškai mąsto ir aktyviai dirba.
Socialinė:
geba susitarti;
bendradarbiauja dirbdami poroje.
Komunikavimo:
ieško informacijos pasirinktame šaltinyje, ją atrenka ir apibendrina.
Mokėjimo mokytis:
mokosi planuoti savo laiką;
pasirenka tinkamus informacijos šaltinius ir juos tikslingai naudoja;
įsivertina savo veiklą, pažangą.
 
Pasiekimai išbendrųjųprogramų Nuostatos
Saugiai naudojantis laboratorine įranga ar buitiniais prietaisais tyrinėti artimiausią gamtinę aplinką.
Domėtis gamtos mokslų ir technologijų raida, jų įtaka visuomenei ir gamtai.
Gebėjimai
1.1. Saugiai ir kūrybiškai naudotis mokyklinėmis gamtos tyrimo priemonėmis, buityje naudojamais prietaisais.
1.6. Išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikalingos informacijos apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti, klasifikuoti ir perteikti kitiems.
Žinios
1.1.3. Nurodyti […] temperatūros, […] ma­tavimo prietaisus.
 
Pamokos tema Temperatūra ir jos matavimas
Pamokos uždavinys (-iai)    Remdamiesi vadovėlyje ir internetiniuose puslapiuose pateikta medžiaga, sukurs informacinius lankstinukus apie termometrus, jų rūšis ir temperatūros matavimo taisykles; įsivertins savo darbo pažangą.
  Priemonės Kompiuteris, daugialypės terpės projektorius, vadovėliai, lipnūs lapeliai, A4 lapai lankstinukams, spalvoti flomasteriai, indai su šaltu, šiltu, drungnu vandeniu.

Į viršų     Filmuota medžiaga