Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Medžiagų būsenos

Pamokos aprašas

Pristatoma fizikos pamoka  Skyriaus „Medžiagos būsenos“ apibendrinimas vyko 2010 metų vasario 9 dieną Vilniaus Senvagės vidurinės mokyklos (dabar – gimnazija) 7d klasėje. Pamoka parengta ir vesta projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ švietimo konsultantų mokymų metu. Pamoką vedė Rima Baltrušaitienė (Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla ((dabar – pagrindinė)), Irena Joneikienė (Sedos Vytauto Mačernio gimnazija), Algimantas Kaminskis (Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla), Vida Ališauskienė (Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla (dabar – progimnazija)) ir Vytautas Pavasaris (Visagino „Verdenės“ gimnazija). Pamokos temos pasirinkimą lėmė tai, kad klasė buvo baigusi mokytis skyrių „Medžiagos būsenos“. Pamokoje siekiama ugdyti bendradarbiavimo gebėjimus, kūrybingumą ir iniciatyvumą. Mokiniai dirba grupėmis, mokosi sisteminti jau turimas žinias, jas pasitikrinti ir pristatyti nurodyta forma. Vertina vieni kitų darbą ir savo emocijas. Mokiniai – aktyvūs ir laisvi. Mokytojos panaudoja savo darbo su mokiniais pavyzdžius.  

Mokykla Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla (dabar – gimnazija)
Klasė, dalykas 7klasė, fizika
Mokytojas Rima Baltrušaitienė, Irena Jonikienė, Algimantas Kaminskis, Vytautas Pavasaris, Vida Ališauskienė
Bendrosios kompetencijos Kūrybingumo ir iniciatyvumo:
geba sudominti ir įtraukti kitus;
generuoja idėjas.
Socialinė:
geba susitarti;
jaučia atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
Komunikavimo:
renkasi ir naudoja įvairias bendravimo priemones.
Mokėjimo mokytis:
planuoja savo laiką.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Suvokti žmogaus veiklos ir gamtoje vykstančių procesų tarpusavio ryšius.
Gebėjimai
1.6. Išsakyti savo idėjas, savarankiškai rasti reikalingos informacijos apie gamtos reiškinius įvairiuose šaltiniuose, gautą informaciją apibendrinti, klasifikuoti ir perteikti kitiems.
6.1. Sieti medžiagų agregatinių būsenų kitimus su atstumu tarp dalelių, turima dalelių energija.
 
Pamokos tema Skyriaus „Medžiagos būsenos“ apibendrinimas
Pamokos uždavinys (-iai) Mokiniai, dirbdami grupėmis, kurdami plakatą, eilėraštį, reklamą ar vaidinimą, pakartos ir apibendrins skyrių, atskleis atomų, molekulių sandarą bei medžiagų savybes; parengtą medžiagą pristatys ir vertins pagal pateiktus kriterijus.
    Priemonės Lipnūs lapeliai, prisegamos vardų kortelės, dideli ir maži lapai plakatams, reklamai, lipni juostelė arba plastilinas, spalvoti flomasteriai ir stori žymekliai, klijai. Vadovėliai (Valentinavičius V., Šliavaitė Z. Fizika 7 klasei. Pirmoji knyga. Kaunas: Šviesa, 2008), multimedija projektorius, internetas, kompiuteris.

Į viršų     Filmuota medžiaga