Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kūnų matmenų radimas

Metodinė užduotis

Remdamiesi visa su pamoka susijusia medžiaga, apmąstykite, aptarkite su kolegomis:
1. Kurie pamokos momentai aiškiai parodo, kad pamokoje ugdomos mokinių kompetencijos?
2. Kokiais būdais mokytoja individualizuoja mokymąsi?
3. Kas rodo, kad mokiniai suprato, jog grupės tikslas pasiekiamas tik tada, kai kiekvienas mokinys atlieka savo darbą / užduoties dalį?
4. Kurie pamokos momentai aiškiai parodo, kad mokiniams sudaroma galimybė pasitikrinti, ar teisingu keliu eina atlikdami užduotis, ir įsivertinti rezultatus bei pažangą.
5. Ką Jūs darytumėte kitaip? Kodėl?

Mokytojo refleksija

Darbas pamokoje vyko su motyvuotais, judriais, greitai dirbančiais, grupėmis dirbti įpratusiais mokiniais. Grupių administratoriai organizavo mokinių veiklą ir ją vertino. Buvo siekiama, kad vaikai teisingai pamatuotų, teisingai užrašytų rezultatus, nebijotų klysti teorines žinias pritaikydami praktikoje. Buvo prašoma spėti rezultatą, nes vaikai nelabai suvokia kūnų dydžius, jų matmenis. Reikėjo pasitikrinti, kiek suklystama nustatant matmenis vizualiai.
Kaip sekėsi, buvo aptarta su mokiniais. Įsivertino klijuodami spalvotus lapelius įsivertinimo lape, kur buvo trys laipteliai: „Reikėjo pagalbos“, „Dirbau pats“, „Padėjau draugui“. Kitą praktikos darbą vėl bus matuojama pažanga ir palyginama su šia pamoka. Norisi, kad daugiau lapelių būtų ties laipteliu „Padėjau draugui“.
Kitoje klasėje darbą organizuosiu poromis, kad vaikai turėtų galimybę pamatuoti visų rūšių kūnus.

Į viršų     Filmuota medžiaga