Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Fizikos pamokų aprašai su priedais

Kietųjų kūnų slėgis

Pamokos aprašas

Fizikos pamoka Kietųjų kūnų slėgis vyko 2011 metų kovo 31 dieną Šiaulių Jovaro pagrindinės (dabar - progimnazijos) mokyklos 8 klasėje. Pamoką vedė fizikos mokytoja Ramunė Mickaitienė. Tai pirma skyriaus pamoka, todėl pradedama nuo mokinių ir mokytojos pateikiamų sąvokos „slėgis“ vartojimo pavyzdžių, juos apibendrinus įvardijama fizikinė sąvokos reikšmė. Mokiniai susidomi, atidžiai stebi demonstruojamus bandymus, daro išvadas. Mokomasi aktyviai aiškinantis naują medžiagą, individualiai atliekant 10 testo užduočių. Ir vienu, ir kitu atveju naudojama interaktyvi lenta. Atsakant į klausimus ugdoma komunikavimo kompetencija. Testą mokiniai gali atlikti pateiktuose užduočių lapuose arba kompiuteryje.  Mokytoja konsultuoja mokinius, ragina juos dirbti pagal savo gebėjimus, o sunkesnių užduočių sprendimus siūlo pasitikrinti pagal interaktyvioje lentoje vieno mokinio atliekamą sprendimą. Nuolat grįžtama prie pamokos pradžioje pateiktos naujos medžiagos. Refleksijai mokytoja prašo pateikti keletą slėgio didinimo ir mažinimo pavyzdžių. Temos supratimas įsivertinamas „veidukais“, jie apibūdinami 1–2 sakiniais.    

Mokykla Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla (dabar - progimnazija)
Klasė, dalykas 8 klasė, fizika
Mokytojas Ramunė Mickaitienė
Numatytos ugdyti bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis:
mokosi pasitikėti savo jėgomis;
renkasi mokymosi priemones ir vertina pažangą.
Komunikavimo:
apibendrina ir pateikia informaciją klasei.
Pasiekimai iš bendrųjų programų Nuostatos
Domėtis fizikos dėsniais ir jų taikymu kasdieniame gyvenime ir technikoje, remtis jais kasdieniame gyvenime.
Gebėjimai
8.6. Aiškinti, kaip slėgis naudojamas buityje ir te­chnikoje. Siūlyti slėgio didinimo ir mažinimo būdų.
Žinios
8.6.1. Apibūdinti slėgį kaip jėgą, veikiančią ploto vienetą.
8.6.3. Nurodyti dažniausiai vartojamus slėgio vienetus.
Pamokos tema Kietųjų kūnų slėgis
Pamokos uždavinys (-iai)
  • Aiškindamiesi susipažinsime su kietųjų kūnų slėgio reiškiniu, slėgio sąvoka, dažniausiai vartojamais slėgio vienetais.
  • Įgytas teorines žinias pritaikysime individualiai spręsdami 10 testo „Kietųjų kūnų slėgis“ užduočių.
Priemonės Multimedija projektorius, 5 kompiuteriai, interaktyvi lenta SMART, vadovėliai (Valentinavičius V. Fizika 8 klasei. Kaunas: Šviesa, 2004), užduočių lapai (Pečiuliauskienė P., Valentinavičius V. Fizikos testai VIII klasei. Kaunas: Šviesa, 2004 ). Demonstracijai: įvairūs svarsčiai, lentelė, kempinė.

Į viršų     Filmuota medžiaga