Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Sužadinimo, patirties išsiaiškinimo, motyvavimo metodų taikymo pavyzdžiai

Nebaigti sakiniai

Nebaigti sakiniaitai atvirų užduočių metodas. Kad mokinys ne tik formaliai išmoktų kokios nors sąvokos apibrėžtį, bet ir įsisąmonintų, ką ta sąvoka reiškia jam pačiam, suvoktų savo asmeninį santykį su aptariamu reiškiniu ir juo susidomėtų, mokytojas parengia lapelius su specialiai suformuluotais nebaigtais sakiniais. Mokinys turi baigti sakinius, užrašydamas, kas jam pirmiausia ateina į galvą. Tokie nebaigti sakiniai sužadina ir mokinio mintis, ir jo jausmus, skatina gilintis į sąvokos ar reiškinio prasmę ir suvokti savo santykį su reiškiniu. Kitas būdas taikant nebaigtų sakinių metodą – lapo viduryje nubraižyti skritulį „saulę“ ir jo viduje užrašyti nebaigtą sakinį, o aplink skritulį nubrėžti keltą linijų „spindulių“. Ant šių linijų mokinys turi parašyti savo mintis, baigdamas sakinį skritulio viduje.

Atlikus šią užduotį mokiniams gali būti siūloma padiskutuoti grupelėse, apibendrinti grupės nuomonę ir ją pristatyti klasei, toliau gilinti žinias pasirinktu temos aspektu.

(Parengta remiantis Šiaučiukėnienė, L. ir kt. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Kaunas: Technologija,2006)

         
Taikymo pavyzdys: lietuvių kalba, 8 klasė
    Šį metodą taikiau 8 klasėje siekdama, kad mokiniai išreikštų savo santykį su liaudies dainomis, norėtų daugiau apie jas sužinoti.
  Mokiniams buvo skirta namų užduotis – paklausti tėvų ir senelių, kokių lietuvių liaudies dainų jie moka, kada jas dainuoja.

Priemonės
Lapas su užrašytais keliais nebaigtais sakiniais ar „saule“ pamokos tema (visiems klasės mokiniams pateikiama to paties ruošinio kopija), rašikliai.

Eiga
Pamokos pradžioje pasiūliau mokiniams paklausyti lietuvių liaudies dainų įrašų. Tada išdalijau lapus su nebaigtais sakiniais, paprašiau kelias minutes pagalvoti ir baigti sakinius.
 
Nebaigti sakiniai:
Lietuvių liaudies dainos yra ...
... tauta, nes mokėjo daug liaudies dainų.
Man, aštuntokui / aštuntokei, liaudies dainos ...
... Šiandien liaudies dainas
Liaudies dainos išliks, ...
    Toliau mokiniai grupelėmis aptarė savo atsakymus, diskutavo apie liaudies dainų aktualumą, jų išlikimą. Po šios pamokos mokinių grupėms buvo skirta savarankiška kūrybinė užduotis –  pristatyti pasirinktą dainų rūšį, siekiant sudominti.

Valdemara Butkevičienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

   

Į viršų     Filmuota medžiaga