Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinės veiklos pavyzdžiai

Vyturiečiai renka Metų knygą / lietuvių kalba ir literatūra, technologijos, menai

Projekto aprašas

Mokykla Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla (dabar – progimnazija)
Tema Vyturiečiai renka Metų knygą
Integravimas Lietuvių kalba ir literatūra, technologijos, menai
Tikslas / uždaviniai Paskatinti 1–8 klasių mokinius skaityti šiuolaikinę lietuvių grožinę literatūrą:pristatyti mokiniams projekto „Vyturiečiai renka Metų knygą idėją ir akcijos Renkame Metų knygą  vaikų ir paauglių kategorijos knygas; sudaryti sąlygas mokiniams individualiai ir grupėse susipažinti su akcijoje pristatomomis knygomis ir jas perskaityti; sudaryti sąlygas mokiniams išsakyti nuomonę apie akcijoje pristatomas knygas; organizuoti kūrybines veiklas, per kurias mokinių sukurti darbai populiarintų Metų knygos rinkimuose pristatomas knygas.
Bendrosios kompetencijos

Mokėjimo mokytis: mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus; padedamas planuoja mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti; padedamas išbando nurodytas mokymosi strategijas.

Asmeninė: pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas; siekia numatytų tikslų.

Komunikavimo: randa reikalingos informacijos ir ją atsirenka; naudoja įvairias priemones ir būdus informacijai perteikti; atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją; drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo: kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas; atsirenka idėjas pagal sutartus kriterijus; imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti; aktyviai ir kūrybiškai veikia, įtraukia kitus.

Socialinė: gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas; pozityviai bendrauja su jaunesniais ir vyresniais už save žmonėmis; ieško pagalbos ir noriai ją priima, padeda kitiems.

Dalyviai 1–8 klasių mokiniai, mokytojai-skaitymo vadovai[1], pradinių klasių mokytojai, mokyklos bibliotekos specialistai.
Trukmė / vykdymo laikas 5 mėnesiai: 2010 metų lapkritis–2011 metų kovas.
Projekto etapai Pasirengimas Susipažinimas su ekspertų Metų knygos rinkimams pasiūlytomis knygomis. Knygų, dalyvaujančių Metų knygos rinkimuose, įsigijimas. Projekto tikslo ir uždavinių formulavimas, veiklų numatymas. Organizuojami idėjų kūrimo pasitarimai:bibliotekos specialistų ir mokytojų-skaitymo vadovų pasitarimas; mokytojų-skaitymo vadovų ir mokinių pasitarimas; bibliotekos specialistų ir pradinių klasių mokytojų pasitarimas; pradinių klasių mokytojų ir mokinių pasitarimas.
Planavimas Veiklų planavimas: renginių, laiko, atsakomybių, sklaidos numatymas.Mokyklos bendruomenės supažindinimas su planais: mokytojų, klasių vadovų – per mokytojų tarybos posėdį; 5–8 klasių mokinių – per direktorės valandą[2]; stendai, mokyklos bendruomenę informuojantys apie projekto veiklą (1 priedas. 1–2 pav.).
Vykdymas Metų knygos rinkimams skirtos veiklos ir renginiai:
1. Skaitymo valandos organizavimas 5–8 klasėms. Skaitymo valanda kiekvienai 5–8 klasei organizuojama kartą per savaitę. Mokiniams sudaroma galimybė perskaityti Metų knygos rinkimams pristatytas knygas, išsakyti savo nuomonę, diskutuoti. Mokinių darbui vadovauja mokytojas-skaitymo vadovas. Skaitymo vadovai ir bibliotekos specialistai kartu planuoja skaitymo valandas (2 priedas).
2. Argumentų medžio kūrimas. Šioje veikloje dalyvauja 4–8 klasės. Skaitykloje parengiamas medis su dešimt šakų – tiek vaikų ir paauglių knygų dalyvauja rinkimuose. Mokiniai, perskaitę knygą ar jos ištrauką, vadovaudamiesi  Argumentų medžio kūrimo taisyklėmis (3 priedas), iš žalio popieriaus iškirptuose ąžuolo lapo formos lapeliuose užrašo argumentus, kodėl verta balsuoti už pasirinktą knygą, ir lapelius priklijuoja prie tam tikros šakos (1 priedas, 3–4 pav.).
3. Elektroninių dėlionių kūrimas ir žaidimų organizavimas. Šioje veikloje dalyvauja 1–4 klasės. Pradinių klasių mokiniams buvo sukurtos elektroninės dėlionės. 1–2 klasių mokiniams skirtose dėlionėse – knygų, pristatomų Metų knygos rinkimuose, viršeliai (4 priedas). Teisingai dėlionę sudėliojęs mokinys lapelyje užrašo knygos autoriaus vardą ir pavardę, knygos pavadinimą ir, grįžęs į klasę, papasakoja draugams, kokią užduotį atliko, kaip jam sekėsi. 3–4 klasių mokiniams skirtose dėlionėse – knygos, pristatomos Metų knygos rinkimuose, iliustracijos (5 priedas). Dėlionę sudėjęs mokinys pasako, iš kokios knygos yra iliustracija, kas jos autorius, koks epizodas joje vaizduojamas, kokia nuotaika vyrauja iliustracijoje.
4. Alias žaidimo kūrimas ir žaidimų organizavimas (6 priedas). Šioje veikloje dalyvauja 3–8 klasių mokiniai. Alias žaidimą sudaro net šimtas kortelių su žodžiais iš kiekvienos rinkimuose dalyvaujančios knygos. Kortelių spalvos rodo skirtingas knygas, kiekvienai knygai skirta po dešimt kortelių. Mokiniai varžosi, kuris tiksliau apibūdins žodį, užrašytą kortelėje, kaip komanda, atspėjusi žodį, sieja jį su viena iš rinkimuose dalyvaujančių knygų (1 priedas, 5–6 pav.).
5. Elektroninio klausimėlio kūrimas ir žaidimų organizavimas. Šioje veikloje dalyvauja 3–8 klasių mokiniai. Elektroninis klausimėlis – skaitmeninėje laikmenoje parengti klausimai. Parengtos dvi elektroninės priemonės. Vienoje pateikiami 25 klausimai iš Metų knygos rinkimuose pristatomų vaikų kategorijos knygų. Kiekvienai knygai sugalvota po penkis klausimus (7 priedas). Kitoje priemonėje pateikiami 25 klausimai iš paauglių kategorijos knygų (8 priedas). Žaisdami šį komandinį žaidimą mokiniai gali pasirinkti knygą ir klausimą. Pasirinkę klausimą, jie sugalvoja atsakymą ir jį pasitikrina paspausdami atsakymo mygtuką.
6. Iliustracijų labiausiai patikusiai knygai piešimas. Šioje veikloje dalyvauja 1–4 klasių mokiniai.
7. Knygos veikėjų – tešlainiukų iš sūrios tešlos – kūrimas. Šioje veikloje dalyvauja 3 klasių mokiniai. Mokinių kūrybiniam darbui pasirinkti Renatos Šerelytės knygos „Krakatukų jūra“ veikėjai – krakatukai. Mokiniai iš sūrios tešlos lipdo krakatukus, savo darbuose stengiasi perteikti veikėjų – Jūrų Velnio, Tešliaus, Buntės, Maumo, Miciaus – aprangos detales, išvaizdą, charakterį (1 priedas. 7–8 pav.). Parengta tešlainiukų paroda mokykloje ir miesto knygyne (1 priedas, 9–10 pav.).
8. Gyvųjų paveikslų kūrimas. Šioje veikloje dalyvauja 1–4 klasės. Mokiniai pasirenka patikusią vaikų rašytojo ir knygų iliustratoriaus Kęstučio Kasparavičiaus pasakos ištrauką ir sukuria gyvą paveikslą: vienas mokinys sėdi scenoje šalia paveikslo rėmų ir skaito pasakos ištrauką, o pasakos veikėjai paveiksle minutę sustingsta perteikdami vaizduojamą epizodą (1 priedas, 11–15 pav.).
9. Balsavimo už labiausiai patikusią vaikų ir paauglių kategorijos knygą organizavimas. Mažieji skaitytojai (1–4 klasių mokiniai) balsavo piešiniais, kuriuos  mokytojai išsiuntė į Nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. 5–8 klasių mokiniai balsus siuntė internetu ir paštu.
Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas Stendo, pristatančio mokyklos ir šalies Metų knygos rinkimųbalsavimo rezultatus, parengimas.Baigiamasis projekto-akcijos renginys mokyklos bendruomenei – susitikimas su vaikų rašytoju Kęstučiu Kasparavičiumi (1 priedas, 16 pav.).
Įvertinimas Projektas „Vyturiečiai renka Metų knygą“ apibendrinamas klasėse ir  per mokytojų-skaitymo vadovų, pradinių klasių mokytojų ir bibliotekos specialistų pasitarimą. Apmąstoma projekto sėkmė, skaitymo skatinimo tobulinimo galimybės.
Priedai 1 priedas. Nuotraukos, iliustruojančios projekto eigą ir rezultatus.
2 priedas. Skaitymo valandų planavimo pavyzdys.
3 priedas. Argumentų medžio kūrimo taisyklės.
4 priedas.  Elektroninės knygų viršelių dėlionės 1–2 klasei.
5 priedas. Elektroninės knygų iliustracijų dėlionės 3–4 klasei.
6 priedas. Alias žaidimo taisyklės.
7 priedas. Elektroninis žaidimas: vaikų knygos kategorija.
8 priedas. Elektroninis žaidimas: paauglių knygos kategorija.
 
[1] Skaitymo vadovai – tai mokytojai, kurie pagal mokykloje sudarytą programą vieną valandą per savaitę kiekvienai 5–8 klasei organizuoja veiklas skaitymo gebėjimams ugdyti.
[2] Direktorės valanda – tai viena valanda per mėnesį, skiriama mokyklos direktorės susitikimui su koncentro mokiniais. Per susitikimą aptariamos problemos, paskelbiami mokyklos, grupių ar individualūs laimėjimai, informuojama apie artimiausius planus, kviečiama įsitraukti į veiklas. Direktorės valandoms informaciją rengia ne tik mokyklos direktorė, bet ir mokiniai, projektinės grupės, mokytojai, kiti mokyklos specialistai.  

Į viršų     Filmuota medžiaga