Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinės veiklos pavyzdžiai

Vyturiečiai renka Metų knygą / lietuvių kalba ir literatūra, technologijos, menai

Metodinė užduotis

Remdamiesi visa su projektu susijusia medžiaga ir savo patirtimi apmąstykite, aptarkite su kolegomis šiuos klausimus:
1. Kaip pamatuoti projekto sėkmę?
1.1. Sunumeruokite pagal svarbą projekto (pateikto leidinyje ar iš savo praktikos) įsivertinimo klausimus, skirtus mokytojo refleksijai.
1.2. Kurių klausimų atsisakytumėte? Kodėl?
1.3. Kuriuos klausimus formuluotumėte kitaip? Kaip? Kodėl?

Kaip pamatuoti projekto sėkmę?

Nr.

Klausimai

Šį klausimą formuluočiau taip:

Kodėl?

Ar tinkamas projekto eigos aprašymas? Kodėl?
Ar uždaviniai aiškūs, pakankamai detalizuoti?
Ar tinkamai pasirengta siekti numatytų uždavinių?
Ar tinkamai pasirinkti ištekliai?
Ar iš anksto numatyti vertinimo kriterijai? Ar jie tinkami?
Ar mokiniams buvo smagu?
Ar projekto vykdymo metu padrąsinote užduotis atliekančius mokinius?
Ar stebint mokinių veiklą pasisekė užsirašyti, kas svarbiausia?
Ar visiems mokiniams pasisekė baigti projektinę veiklą bent patenkinamai?
Ar vertindami rezultatus aptarėte projektinio darbo stiprybes ir silpnąsias vietas, ar tik surašėte pažymius?
Ar mokiniams buvo aiškus projekto rezultatų vertinimas?
Ar jums aiškus projekto tikslas?
Ar projekto rezultatai parodė, ko mokiniai išmoko?
2. Atsakykite į klausimus:
2.1. Ar savo praktikoje taikote projektų metodą? Kodėl?
2.2. Ar, jūsų nuomone, mokykloje projektinė veikla yra svarbi? Kodėl?
2.3. Ką iš leidinyje pateiktų projektinės veiklos pavyzdžių pritaikytumėte savo praktikoje?
2.4. Ką keistumėte? Kodėl?
3. Pasirinkite vieną kurį leidinyje aprašyto projekto etapą ir jį aptarkite pagal šiuos klausimus:
3.1. Kurios etapo veiklos rodo, kad numatoma integruotai ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas? Pateikite pavyzdžių.
3.2. Kaip ši veikla galėtų padėti mokiniams pritaikyti žinias praktiškai?
3.3. Kokius būdus mokytoja numato, kad mokiniai bendradarbiautų, prisiimtų atsakomybę už savo vaidmenis?
3.4. Įvardykite bent du projekto veiklos momentus, kai mokiniams teikiama veiksminga grįžtamoji informacija, sudaroma galimybė pasitikrinti, ar teisingu keliu einama vykdant projektą?
3.5. Kurie projekte numatomi įsivertinimo, refleksijos metodai, jūsų nuomone, veiksmingi? Kodėl?

Į viršų     Filmuota medžiaga