Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinio darbo etapai

Planuojant projektą ir organizuojant mokymąsi svarbu neišleisti iš akių pagrindinių projektinio darbo etapų:
  • pasirengimo – aptariama ir apibrėžiama tema, iškeliama ir įvardijama mokiniams aktuali problema / problemos;
  • planavimo – susiskirstoma į grupes, suformuluojamas tikslas, grupių (grupių narių) ilgalaikiai ir trumpalaikiai uždaviniai (jie sudarys įvertinimo pamatą), numatoma veiksmų trukmė, tarpinių atsiskaitymų pobūdis ir laikas;
  • vykdymo – renkama ir interpretuojama informacija, atliekami praktiniai darbai, atsiskaitoma už tarpinius rezultatus;
  • apibendrinimo – randamas problemos (-ų) sprendimas, pasirengiama pateikti apibendrintus projekto rezultatus (ataskaitą);
  • pristatymo – projekto rezultatai pristatomi klasei, mokyklos, miestelio  bendruomenei ir kt.);
  • įvertinimo – remiantis aptartais kriterijais, apmąstomas ir įsivertinamas savo indėlis į projekto sėkmę, suteikiama grįžtamoji informacija kitiems projekto dalyviams.
Dalyvavimas projektinėje veikloje daro didelį poveikį vidinei mokinių motyvacijai. Ji ypač sustiprėja, kai mokiniai patys pasirenka temą ir suformuluoja problemą. Galimybė dirbti savarankiškai ir atlikti tam tikrus vaidmenis taip pat stiprina mokymosi motyvaciją. Tačiau nederėtų pamiršti, kad ir projektinėje veikloje reikia laikytis tam tikrų įsipareigojimų. Šie įsipareigojimai gali kisti skirtinguose veiklos etapuose. Toliau lentelėje pateikiamas vaidmenų pasiskirstymo skirtinguose projektinės veiklos etapuose pavyzdys.

(Pagal  Sahlberg, 2006)

Etapas Mokinio (-ių) vaidmuo Mokytojo vaidmuo Įsipareigojimai
1. Pasirengimas –apibrėžti temą, iškelti ir įvertinti problemą. Užduoti klausimus. Įsipareigoti dirbti išvien. Siekti sutarimo. Supažindinti su kontekstu. Paaiškinti metodą. Raginti mokinius užduoti klausimus. Mokytojo: valdyti procesą. Mokinių: aktyviai dalyvauti.
2. Planavimas – susiskirstyti į grupes, suformuluoti uždavinius, pasidalyti veiklomis, suplanuoti tyrimo eigą. Kolektyviai planuoti. Aktyviai prisidėti. Padėti kitiems mokiniams. Padėti. Mokytojo: patikrinti planus. Mokinių: bendradarbiauti.
3. Vykdymas – grupėse surinkti ir interpretuoti informaciją, atsiskaityti už tarpinius rezultatus. Siekti rezultato. Rasti informacijos. Interpretuoti. Palaikyti tyrimą. Stebėti pažangą ir bendravimą, padėti, kai būtina. Mokytojo: sudaryti galimybes naudotis informacija. Mokinių: įvertinti duomenų patikimumą.
4. Apibendrinimas – grupėse rasti problemos sprendimą, suplanuoti pristatymus, pasirengti pateikti projekto rezultatus. Dalyvauti apibendrinant rezultatus ir priimant sprendimus, rengiant pristatymą. Užtikrinti, kad visi dalyvautų. Skatinti ir padėti. Supažindinti su gero pristatymo kriterijais. Mokytojo: paaiškinti pristatymo paskirtį. Mokinių: priimti problemos sprendimą ir parengti pristatymą.
5. Pristatymas –pristatyti grupės darbo rezultatus.   Pristatyti savo darbą. Padėti kitiems įsitraukti. Stebėti ir suteikti grįžtamąją informaciją. Mokytojo: parengti vietą. Mokinių: projekto rezultatus pristatyti taip, kad ir kiti mokiniai įgytų naujų žinių.
6. Įvertinimas – individualiai ir bendrai apmąstyti ir įvertinti rezultatus.   Įvertinti savo veiklą ir rezultatus. Suteikti grįžtamąją informaciją visiems kitiems. Vadovauti procesui. Padėti mokiniams suprasti, ką jie patys išmoko. Mokytojo: padaryti galutines išvadas. Mokinių: būti patiems sau atviriems.

Šioje lentelėje surašyti vaidmenys ir pareigos skirtinguose projektuose gali būti kitokie. Taip pat tai gali priklausyti nuo mokinių patirties mokantis šiuo metodu.

Į viršų     Filmuota medžiaga