Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinės veiklos pavyzdžiai

Siūlų ir skiaučių fantazijos / technologijos, lietuvių kalba, informacinės technologijos, dailė

Projekto aprašas

Mokykla Panevėžio „Vyturio“ vidurinė mokykla (dabar – progimnazija)
Tema Siūlų ir skiaučių fantazijos
Integravimas Technologijos, lietuvių kalba, informacinės technologijos, menai.
Tikslas / uždaviniai Pagaminti žaislų ir dekoracijų, padovanoti juos pradinių klasių pailgintos darbo dienos grupės mokiniams.
Bendrosios kompetencijos Asmeninė: kryptingai ir atkakliai siekia užsibrėžto tikslo; sąžiningai ir atsakingai veikia, geba numatyti savo elgesio padarinius, saugo aplinką.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo: kuria ir siūlo idėjas; imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti, sukuria veiksmų planą ir jį įgyvendina;

Komunikavimo: jaučia atsakomybę už pranešimų, informacijos tikrumą ir tikslumą: siekia tobulinti sakytinės ir rašytinės kalbos gebėjimus; perteikia informaciją atsižvelgdamas į situaciją, tinkamai vartoja įvairias žodinės ir nežodinės raiškos formas.

Mokėjimo mokytis: išsikelia realius mokymosi uždavinius ir planuoja mokymosi veiklą; mokosi iš įvairių informacijos šaltinių: randa, suvokia, atsirenka, sistemina, kritiškai vertina informaciją; įsivertina mokymosi veiklą ir rezultatus.

Socialinė: dalijasi žiniomis, įgyta patirtimi su kitais; bendradarbiauja ir dirba komandoje.
Dalyviai Septintų klasių mokiniai, mokytoja Lina Janušauskienė.
Trukmė / vykdymo laikas 2010–2011 mokslo metai (1 savaitinė pamoka, iš viso 36 val.).
Projekto etapai Pasirengimas Projektinės grupės formavimas. Mokinių projektinės veiklos patirties ir lūkesčių išsiaiškinimas. Apsilankymas pradinių klasių pailgintos darbo dienos grupėje: interjero apžvalga, pokalbis su pradinių klasių mokiniais ir mokytoja apie jų lūkesčius ir poreikius (3 pamokos rugsėjo mėn.)
Planavimas Veiklų žemėlapio sudarymas. Veiklos pasirinkimas, individualių uždavinių išsikėlimas (1 priedas). Veiklos planavimas ir pagrindinių darbų (gaminys, rašto darbas, žodinis pristatymas) atsiskaitymo terminų nustatymas (3 pamokos rugsėjo–spalio mėn.).
Vykdymas Reikalingos informacijos paieška įvairiuose šaltiniuose, jos analizė ir atranka, kūrybinis panaudojimas. Pasirinkto gaminio projektavimas ir gamyba (spalio–sausio mėn.).
Rezultatų apibendrinimas Projekte sukauptos informacijos ir praktinės patirties apibendrinimas – gaminio įsivertinimas (2 priedas), rašto darbų rašymas, rengimasis žodiniam projektinės veiklos pristatymui (sausio–balandžio mėn.).
Rezultatų pristatymas Viešas projektinės veikos pristatymas mokyklos bendruomenei(3 priedas), pagamintų darbų dovanojimas pradinių klasių pailgintos dienos darbo grupei (2 pamokos balandžio mėn.).
Įvertinimas Rašto darbo ir žodinio pristatymo įvertinimų analizė, sėkmių ir nesėkmių apmąstymas. Projekto naudingumo, jo metu įgytų gebėjimų analizė. Kitų mokslo metų projektinės veiklos lūkesčių ir siekių numatymas. Pasirengimas mokyklos projektinių darbų konferencijai. (4 pamokos gegužės mėn.)
Priedai 1 priedas. Pamokos  Projektinės veiklos planavimas: veiklos uždavinių formulavimas aprašas su priedais.
2 priedas. Pamokos Gaminio ir jo gamybos proceso įsivertinimas aprašas su priedais.
3 priedas. Projektinės veiklos rezultatų pristatymas mokyklos bendruomenei.

Į viršų     Filmuota medžiaga