Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinės veiklos pavyzdžiai

Sedos ežero tyrimas / gamtos mokslai, informacinės technologijos

Projekto aprašas

Mokykla Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
Tema Sedos ežero tyrimas
Integravimas Biologija, chemija, fizika, informacinės technologijos.
Tikslas / uždaviniai Dirbant grupėmis atlikti biologinius, fizikinius ir cheminius ežero tyrimus ir rezultatus pristatyti gamtos mokslų konferencijoje;įgyti bendradarbiavimo patirties, atskleisti savo gabumus.
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis: mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus; padedamas planuoja mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti; pasitardamas pasirenka ir išbando mokymosi strategijas; atsižvelgdamas į mokymosi pažangą, numato tolesnius mokymosi  žingsnius.

Pažinimo: domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos; įvairiais aspektais nagrinėja problemą ir pasirenka sprendimo būdus; nuosekliai veikia siekdamas pažinti aplinką; pasitardamas išskiria esminius dalykus ir daro išvadas; saugiai veikiai, nekenkdamas sau ir aplinkai.

Asmeninė: pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas, priima iššūkius; kryptingai siekia tikslų.

Komunikavimo: kritiškai vertina informacijos šaltinius, atrenka reikalingą informaciją ir ją apibendrina; tikslingai ir atsakingai naudoja priemones ir būdus informacijai perteikti; komunikuodamas atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją; drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo: kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas; atsirenka idėjas pagal sutartus kriterijus; imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti, sukuria veiksmų planą; aktyviai ir kūrybiškai veikia įgyvendinant idėjas, įtraukia kitus.

Socialinė: gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas; pozityviai bendrauja; kryptingai ieško pagalbos ir deramai ją priima, noriai padeda kitiems.
Dalyviai Aštuntos klasės mokiniai, chemijos mokytoja Virginija Katkuvienė, mokytoja Irena Joneikienė, biologijos mokytoja Genovaitė Vitalienė.
Vykdymo trukmė / laikas 2010–2011 mokslo metai, 7 mėnesiai (lapkritis–gegužė).
Projekto etapai Pasirengimas Per pirmąją projekto pamoką aštuntokai diskutavo, pasirinko tyrimų temą ir sritį bei pasiskirstė į darbo grupes.
Planavimas Per antrąją projekto pamoką mokiniai išsikėlė tyrimo problemą ir suformulavo grupių ir individualios veiklos uždavinius.Per trečiąją integruotą pamoką mokiniai pasiskirstė vaidmenimis, suplanavo tyrimo veiklas, numatė reikalingas priemones.
Vykdymas Lapkričio–balandžio mėnesį mokiniai rinko informaciją pagal pasirinktas temas, atliko praktinius tyrimus, konsultavosi su mokytojomis.
Rezultatų apibendrinimas Balandį mokiniai apibendrino tyrimų duomenis, rengė ataskaitas ir grupės tyrimo pristatymą mokyklos gamtamokslinei konferencijai.
Rezultatų pristatymas Gegužę projektas buvo pristatytas mokyklos bendruomenei tradicinėje gamtamokslinėje konferencijoje.
Įvertinimas Po konferencijos vyko projekto grupių veiklos rezultatų  aptarimas ir vertinimas. Vertino patys mokiniai pagal projekto pradžioje aptartus kriterijus.
Priedai Priedas. Integruotos gamtos mokslų pamokos Projekto veiklų planavimas aprašas su priedais. 

Į viršų     Filmuota medžiaga