Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

Kaip suprantama mokėjimo mokytis kompetencija?

Mūsų šalies bendrojo lavinimo mokyklos programos numato, kad mokiniai turi įgyti įvairių kompetencijų. Viena iš svarbiausių kompetencijų yra mokėjimas mokytis. Ji būtina siekiant organizuoti ir tvarkyti savo mokymąsi individualiai ar grupėje; ieškoti informacijos, apdoroti, vertinti naujas žinias; įgytas kompetencijas taikyti įvairiuose kontekstuose, t. y. sprendžiant problemas ir mokantis namuose, mokykloje ar kitur.

Mokėjimo mokytis kompetencija suprantama kaip poreikis mokytis ir atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė už savo mokymąsi; gebėjimai planuoti ir apmąstyti mokymosi procesą ir rezultatus, išsikelti pamatuotus tolesnius uždavinius, pasirinkti mokymosi būdus; savo stiprybių ir trūkumų žinojimas, domėjimasis mokymosi pasirinkimo galimybėmis (Bendrosios programos, 2008).
.

1 pav. Mokėjimo mokytis kompetencijos sudedamosios dalys

Ko reikia išmokti, kad mokymasis visą gyvenimą būtų sėkmingas?

Kad galėtų savarankiškai mokytis visą gyvenimą, mokiniai turi išmokti mokytis. Jie turėtų gebėti apmąstyti savo mokymąsi, pažinti save kaip besimokančius, suvokti individualius poreikius, išsikelti mokymosi tikslus ir veiklą planuoti taip, kad šiuos tikslus pasiektų. Mokiniai turėtų išmanyti įvairias mokymosi strategijas, padedančias siekti mokymosi tikslų (pvz., kaip išlaikyti dėmesį klausantis teksto, kaip kontroliuoti savo suvokimą skaitant, kaip rasti reikalingos informacijos žodynuose, enciklopedijose, vadovėliuose, žinynuose, elektroniniuose informacijos šaltiniuose, kaip įvairiais būdais kompensuoti tam tikrų gebėjimų trūkumą). Mokiniai turėtų suvokti, kad jie mokosi nuolat siedami jau turimas žinias su naujomis, suprasti žinių ir gebėjimų vertę, numatyti praktines jų taikymo galimybes.

Kaip mokiniams padėti išmokti mokytis?

Kad mokiniai sėkmingai ugdytųsi mokėjimo mokytis kompetenciją, jie turi turėti galimybių:

 • kalbėtis su mokytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose;
 • mokytis kelti individualius mokymosi uždavinius ir juos aptarti su kitais;
 • aptarti su kitais savo veiklos planus;
 • pradėdami mokytis naujų dalykų drauge su kitais išsiaiškinti jau turimą patirtį;
 • aptarti klaidingus įsitikinimus ir juos koreguoti;
 • kalbėtis su kitais apie naujai įgyjamą patirtį, žinias, kad galėtų kontroliuoti savo supratimą;
 • taikyti įvairias mokymosi strategijas ir metodus, kad išsiaiškintų jų tinkamumą;
 • įvairiais būdais apmąstyti ir vertinti savo ir kitų mokymosi veiklą bei rezultatus;
 • patirti sėkmę.

Iš ko pamatysime, kad mokiniai moka mokytis?

Kad mokiniai jau yra išsiugdę mokėjimo mokytis kompetenciją, matysime iš to, kad jie:

 • mokosi noriai, pasitiki savo jėgomis;
 • išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius;
 • pasirenka tinkamas mokymosi strategijas ir priemones;
 • tikslingai planuoja mokymosi laiką;
 • objektyviai vertina mokymosi pažangą;
 • numato tolesnius mokymosi žingsnius.

Į viršų     Filmuota medžiaga