Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Mokyklų partnerystė

  Siekiant kurti mokyklą kaip pokyčiams atvirą ir nuolat besimokančią bendruomenę, puoselėjant jos kultūrą, svarbu kurti mokyklų bendradarbiavimo tinklus ir veiksmingai juose mokytis. Tokiuose tinkluose užmezgami glaudūs tam tikros mokyklos bendruomenės tarpusavio ir bendradarbiavimo su kitų miestų ar rajonų mokyklomis ryšiai. Jie sudaro galimybių mokytojams dalytis savąja patirtimi ir efektyviai bendrauti ieškant būdų, kaip spręsti šių mokyklų bendruomenėms aktualius ugdymo klausimus. Toks bendradarbiavimas, nepaisant galimo skirtingo požiūrio į tam tikras veiklas, ir sudaro prielaidą susitarti dėl bendrų tikslų ir veiksmingai jų siekti. Pavyzdžiui, 10 Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių projekte Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas ne tik užmezgė glaudžius tarpusavio ryšius, bet ir bendradarbiauja siekdamos sukurti bendrųjų kompetencijų ugdymo(si) priemones. Vykdydamos bendradarbiavimo sutartį su Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazija mokyklos-partnerės toliau taiko projekte Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas įgytą patirtį. Kiekviena mokykla partnerė parengė ir išbandė kompetencijų ugdymo(si) ir pažangos fiksavimo priemones.
Į viršų     Filmuota medžiaga