Kompetencijų ugdymo praktikaPagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektai

Mokyklos ir vietos bendruomenės partnerystė

Siekiant didesnio dėmesio bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms, asmens tobulėjimui ir gerai savijautai, norint labiau susieti ugdymo turinį su gyvenimo aktualijomis, aktyviau taikyti informacines technologijas, turi būti užmezgami ir kryptingai plėtojami mokyklos bendruomenės santykiai su visais įmanomais partneriais.

Efektyvaus bendradarbiavimo su partneriais kultūros sukūrimas, kompetencijų ugdymo(si) strategavimas suteikia galimybę išplėsti mokymo(si) aplinkos sampratos ribas. Mokiniai gali mokytis ne tik mokykloje sukurtose tradicinėse ar netradicinėse mokymosi erdvėse, bet ir už mokyklos ribų, pavyzdžiui, bibliotekose, muziejuose, bažnyčioje, įvairiose įmonėse ar įstaigose. Tokiu būdu mokiniai inovatyviai ir kūrybiškai mokosi spręsti iškylančias problemas, sąmoningai rinktis ir neformalaus ar savarankiško ugdymosi formas.

Kiekvienos mokyklos bendruomenėje galima atrasti ar iš kitur pasitelkti žmonių, kurie padėtų mokiniams pažinti ir plėtoti savo gebėjimus, gilinti žinias. Mokytoju tam tikrame kontekste gali būti kiekvienas bendruomenės narys, turintis specifinių žinių, supratimą ar patirties tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, laikraščio žurnalistas kuo puikiausiai gali perteikti mokiniams praktinių žinių, kaip ugdytis komunikavimo kompetenciją, fotomenininkas – kaip kūrybiškai pritaikyti informacines technologijas kuriant meninę fotografiją. Mokiniai, galėdami praktiškai pritaikyti įgytas žinias ir matydami jų naudą konkrečiame kontekste, kur kas dažniau įžvelgia mokymosi prasmę. Be to, lankstus, kūrybiškas bendradarbiavimas naudingas ne tik mokyklai, bet ir mokyklos partneriams. Pavyzdžiui, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokiniai ,,Kūrybinės laboratorijos“ metu sukūrę įvairių gaminių (papuošalų, fotografijos darbų, paveikslų, medžio dirbinių ir kt.), juos padovanoja globos namų gyventojams, senelių namams, darželiams, vaikų namams ar kitoms įstaigoms. Taip mokiniai mokosi tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais, darniai gyventi su kitais ir kitokiais. Taigi keitimasis ištekliais yra naudingas abiem pusėms.

Į viršų     Filmuota medžiaga