Biblioteka

Literatūra ir šaltiniai

Dokumentai
 1. 2011–2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1016).
 2. Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970 ).
 3. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2006 m. gruodžio 18 d. dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB).
 4. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu (Nr. ISAK-256).
 5. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433).
Metodinė literatūra
 1. Andreikėnienė J., Visockienė O. Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba skirtingų poreikių mokiniams mokytis dirbti su tekstų rengyklėmis. Kaunas: Technologija, 2007.
 2. Arends R. I. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai, 1998.
 3. Badegruber B. Atviras mokymasis. 28 žingsniai. Kaunas: Šviesa, 2000.
 4. Baršauskienė V., Janulevičiūtė-Ivaškevičienė B. Komunikacija: teorija ir praktika. Kaunas: Technologija, 2005.
 5. Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys. Vilnius: Firidas, 2008.
 6. Bennet B., Rolheiser-Bennet C. Mokymasis bendradarbiaujant: kur jausmai ir protas susitinka. Vilnius: Garnelis, 2000.
 7. Black P., Harrison C., Lee C., Marshall B., William D. Working inside the black box. Assessment for learning in the classroom, 2002.
 8. Borusevičienė N. Mokymo(si) procesai edukaciniu ir filosofiniu aspektu. Šiauliai: Lucilijus, 2004.
 9. Buehl D., Interaktyviojo mokymosi strategijos. Vilnius: Garnelis, 2004.
 10. Carl D. Glicman. Lyderystė mokymuisi: kaip padėti mokytojams sėkmingai dirbti. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2010.
 11. Charlton B. C. Neformaliojo vertinimo strategijos: kaip formuluoti klausimus, stebėti mokinius ir planuoti pamokas, kad jos skatintų tinkamai suvokti tekstą. Vilnius: Tyto alba, 2007.
 12. Cowley S. Sue Cowley mokymo klinika. Vilnius: Tyto alba, 2006.
 13. Duoblienė L. Šiuolaikinė ugdymo filosofija: refleksijos ir dialogo link. Vilnius: Tyto alba, 2006.
 14. Shirley-Dale E., Mitchell K. Vertinimo aplankas: kur, kada, kodėl ir kaip jį naudoti? Vilnius: Tyto alba, 2007.
 15. De Bono E. Mąstyk kitaip! Vilnius: Alma littera, 2008.
 16. Eksperimentas biologijos pamokose: metodinės rekomendacijos praktikos darbams. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2006.
 17. Eksperimentas biologijos pamokose (7–8 klasėse): metodinės rekomendacijos. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2007.
 18. Elijio A. Tarptautinio skaitymo gebėjimų tyrimo (Progress in International Reading Literacy Study) PIRLS 2006 ataskaita. Vilnius: Firidas, 2007.
 19. Freire P. Kritinės sąmonės ugdymas. Vilnius: Tyto alba, 2000.
 20. Gamtamokslio raštingumo užduočių pavyzdžiai: tarptautinis penkiolikmečių tyrimas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2008.
 21. Handreichungen zum Themenbereich Projektorientiertes Arbeiten. Freiburg: Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Realschulen) Freiburg, 2008.
 22. Hargreaves A. Mokymas žinių visuomenėje. Švietimas nesaugumo amžiuje. Vilnius: Homo liber, 2008.
 23. Hopkins D., Ainscow M., West M. Kaita ir mokyklos tobulinimas. Vilnius: Tyto alba, 1998.
 24. IKT taikymo dalykų mokymui(si) metodinės rekomendacijos, I dalis. Vilnius: Versus aureus, 2007.
 25. IKT taikymo dalykų mokymui(si) metodinės rekomendacijos, II dalis. Vilnius: Versus aureus, 2008.
 26. Informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese galimybės. Rekomendacijos mokytojui. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2005.
 27. Jakavonytė-Staškuvienė D. Teksto skaitymas kaip pradinių klasių mokinių komunikavimo kompetencijos ugdymo pagrindas. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2009.
 28. Jarienė R., Prosniakova H. Kas nauja atnaujintose programose. Vilnius: Gimtasis žodis, 2008, Nr. 11.
 29. Jovaiša L. Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis, 2007.
 30. Kabašinskienė R., Štuopytė E. Pedagogo veiklos tobulinimas skatinant mokinius domėtis informacinių technologijų teorija. Kaunas: Technologija, 2007.
 31. Kaip keisti mokymo praktiką. Ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į moksleivių įvairovę. Vilnius: Žara, 2006.
 32. Kalbos testų ir jų užduočių rengimo gairės. Parengė Pribušauskaitė J., Vilkienė L. Vilnius: Apostrofa, 2006.
 33. Kjaergaard E., Martinėnienė R. Neprarastas pavasaris. Vilnius: Danielis, 1999.
 34. Ko reikia šiuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo turinys. Mokomoji knyga mokytojams. Vilnius: Lodvila, 2008.
 35. Kompetencijomis grįsto ugdymo prielaidos Vilniaus mokyklose. Vilnius: Garnelis, 2008.
 36. Kučinskienė R., Tumosaitė G. Bendravimo pagrindai: mokinio knyga, mokytojo knyga. Vilnius: Kronta, 2007.
 37. Kritinio mąstymo ugdymas sėkmingai ateities karjerai: Specializuota karjeros ugdymo programa pagrindinei mokyklai. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, 2006.
 38. Kritinio mąstymo ugdymas. Teorija ir praktika. Sudarė Penkauskienė D. Vilnius: Garnelis, 2001.
 39. Longworth, N. Mokymosi visą gyvenimą praktika. Švietimo kaita XXI amžiuje. Vilnius: Kronta, 2007.
 40. Marzano R. J. Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Vilnius: Žara, 2005.
 41. Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimas ugdymo procese. Projekto medžiaga, 1,2,3 sąsiuviniai. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2002, 2003.
 42. Museum Scouts – nauji pokyčiai ugdyme – inovatyvios mokytojų patirtys naudojant interaktyvias technologijas ir komandinį darbą (tarp. konf. medžiaga). Vilnius: Ciklonas, 2008.
 43. Papertas S. Minčių audros: Vaikai, kompiuteriai ir veiksmingos idėjos. Vilnius: Žara, 1995.
 44. Paterson K. Pasiruošk... Dėmesio... Mokyk! Vilnius: Tyto alba, 2002.
 45. Pedagogo kompetencijų tobulinimas integruojant IKT į ugdymo procesą: metodinės rekomendacijos. Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2007.
 46. Podgórecki J. Socialinė komunikacija mokytojams. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2005.
 47. Pollard A. Refleksyvusis mokymas: veiksminga ir duomenimis paremta profesine praktika. Vilnius: Garnelis, 2006.
 48. Projektas „Ugdymo turinio IKT pagrindu kūrimas ir diegimas remiantis integruoto gamtos mokslų kurso 5–6 klasės mokiniams pavyzdžiu“. Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu naudotojo vadovas. 5–6 klasės. Kaunas: Šviesa, 2008.
 49. Projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams“ metodinės rekomendacijos. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2008.
 50. Proaktyvus mokymasis. Mokomoji medžiaga. Vilnius: Mokytojų kompetencijos centras, 2007.
 51. Pukevičiūtė V. J. Mokinių ir studentų mokymosi mokytis kompetencijos raiška ir ugdymo strategijos užsienio kalbos pagrindu. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2009.
 52. Ruseckienė L. Literatūros pedagogikos studijos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2001.
 53. Sėkmingo mokymosi link. Sudarė Motiejūnienė E., Pranckūnienė E., Vildžiūnienė M. Vilnius: Sapnų sala, 2004.
 54. Sergiovanni T. J. Vadovavimas. Ką tai reiškia mokykloms? Vilnius: Garnelis, 2005.
 55. Skaitymo gebėjimus tikrinančių užduočių pavyzdžiai: tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras, 2008.
 56. Šiaučiukėnienė L., Visockienė O., Talijūnienė P. Šiuolaikinės didaktikos pagrindai. Kaunas: Technologija, 2006.
 57. Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, 1999.
 58. Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2003.
 59. Ugdymo idėjos ir pamokų planai vartotojų švietimui. Knyga mokytojui. Liuksemburgas: Europos bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2008.
 60. Valavičius E., Našlėnienė A. Bendravimas internete. Kaunas: Smaltija, 2000.
 61. Vertinimas ugdymo procese. Knyga mokytojui. Vilnius: Švietimo plėtotės centras, 2006.
 62. Vitėnienė I. Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į chemijos pamokas. Mokymo metodinė medžiaga. Vilnius: Kronta, 2007.
 63. Weeden P., Winter J., Broadfoot P. Vertinimas. Ką tai reiškia mokykloms? Vilnius: Garnelis, 2005.
 64. Writing a teaching diary – Think © BBC | British Council, 2004.
Interneto svetainės
 1. Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai. Europos orientaciniai metmenys. http://ec.europa.eu/atoz_lt.htm(lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 2. Gamtos mokslų kurso 7–8 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/gamta7-8/
 3. Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu 5–6 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/ (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 4. Konkurso „Virtuali kelionė klasėje 2004–2007 m.“ pavyzdžių interneto svetainė http://metodika.emokykla.lt/sites/vkk/default.aspx (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 5. Lietuvių kalba informacinėse technologijose http://www.likit.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 6. Lietuvių kalbos kurso 5–6 klasėms interneto svetainė http://mkp.emokykla.lt/lietuviu5-6/ (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 7. Literatūros kūriniai 5–8 klasėms http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt/ (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 8. LOGO interneto svetainė http://www.logo.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 9. Mokomosios programos: Kalbos namai. http://www.kalbosnamai.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 10. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų užduočių pavyzdžiai Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje http://www.upc.smm.lt/ekspertavimas/tyrimai (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 11. Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros interneto svetainė http://www.nmva.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 12. Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainė http://www.nec.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 13. Pedagogo ir konsultanto Geoff Petty interneto svetainė http://www.geoffpetty.com (anglų kalba, žr. 2012 02 01).
 14. Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ sukaupta ir parengta medžiaga http://mokomes5-8.pedagogika.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 15. Projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ parengta medžiaga apie projekto metodą http://mokomes5-8.pedagogika.lt/images/stories/1_1_1_veiklos_medziaga/Projekto%20metodas.pdf (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 16. Ryklienė A. Bendravimas internetu: kalbėjimas rašant. http://donelaitis.vdu.lt/publikacijos/rykliene.pdf (žr. 2012 02 01).
 17. Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainė http://www.sac.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 18. Švietimo informacinių technologijų centro interneto svetainė http://www.itc.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 19. Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainė http://www.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 20. Tarptautinio švietimo konsultanto dr. Dean Fink interneto svetainė http://www.michaelfullan.ca (anglų kalba, žr. 2012 02 01).
 21. Ugdymo plėtotės centro svetainė http://www.upc.smm.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 22. http://lituanistika.emokykla.lt (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).
 23. http://www.sokvadoveliai.lt/uploads/documents/soktonas.nr8.pdf (lietuvių kalba, žr. 2012 02 01).