Pagrindiniai kompetencijų ugdymo aspektaiKompetencijų ugdymo praktika

Projektinės veiklos pavyzdžiai

Aš atsakingas už savo rožę – Žemę / gamtos mokslai, kalbos, dorinis ugdymas, menai, informacinės technologijos, technologijos

Projekto aprašas

Mokykla Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla (dabar – progimnazija)
Tema Aš atsakingas už savo rožę – Žemę
Integravimas Gamtos mokslai, kalbos, dorinis ugdymas, menai, technologijos,  informacinės technologijos.
Tikslas / uždaviniai Padėti mokiniams suvokti žmogaus ir gamtos vienybę, žmogaus atsakomybę už ateinančių kartų gyvenimą: sukaupti, apibendrinti ir pateikti informaciją apie Žemės planetą ir jos ekologines problemas; tirti žmogaus daromą poveikį aplinkai; parodyti, kad ir integruojant įvairius mokomuosius dalykus galima daryti įtaką paauglio vidiniam pasauliui, ugdytis vertybes; pajusti ir perteikti lietuvių etninės kultūros grožį; mokytis integruojant įvairius mokomuosius dalykus.
Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis: mokosi pasitikėdamas savo jėgomis, supranta savo mokymosi prasmę; išsikelia realius mokymosi tikslus ir uždavinius, numato sėkmės kriterijus; padedamas planuoja mokymosi laiką sudėtingoms užduotims atlikti; pasitardamas pasirenka ir išbando mokymosi strategijas.

Pažinimo: domisi naujais dalykais, kryptingai ieško informacijos; įvairiais aspektais nagrinėja problemą ir pasirenka sprendimo būdus; pasitardamas išskiria esminius dalykus ir daro išvadas; saugiai veikiai, nekenkdamas sau ir aplinkai.

Asmeninė: pažįsta save ir remiasi stipriosiomis savybėmis; atsižvelgdamas į situaciją įvertina savo jėgas, priima iššūkius; kryptingai siekia tikslų.

Komunikavimo: kritiškai vertina informacijos šaltinius, atrenka reikalingą informaciją ir ją apibendrina; atsakingai naudoja įvairias priemones ir būdus informacijai perteikti; komunikuodamas atsižvelgia į temą, tikslą, adresatą ir situaciją; drąsiai išsako ir pagrindžia savo požiūrį nepažeisdamas savo ir kitų orumo.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo: kūrybiškai mąsto, drąsiai kelia idėjas; atsirenka idėjas pagal sutartus kriterijus; imasi iniciatyvos idėjoms įgyvendinti, sukuria veiksmų planą; aktyviai ir kūrybiškai veikia įgyvendinant idėjas, įtraukia kitus.

Socialinė: gerbia kitų teises, atsakingai atlieka pareigas; pozityviai bendrauja; kryptingai ieško pagalbos ir deramai ją priima, noriai padeda kitiems.
Dalyviai Aštuntų klasių mokiniai, fizikos mokytoja Vida Ališauskienė, etikos mokytojas Dainius Juzva, informatikos mokytoja Lina Stancelienė, anglų kalbos mokytoja Dalija Simutienė, muzikos mokytoja Vilmanta Gailiūnaitė.
Trukmė / vykdymo laikas 3 mėnesiai, 2011 metų sausis–kovas.
Projekto etapai Pasirengimas Projekto temos pasirinkimas; tikslo ir uždavinių formulavimas.
Planavimas Projekto veiklų planavimas: pasiskirstymas darbais ir susiskirstymas į darbo grupes.
Vykdymas Renginių ciklas, skirtas Žemės dienai: elektroninio plakato konkursas; projekto pagrindinio renginio  Aš atsakingas už savo rožę – Žemę plakato konkursas; piešinių konkursas Aš – visatos dalis; literatūrinių rašinių konkursas Aš – tai tu, tu – tai aš; viktorina Visata – Žemė – Žmogus; kūrybos darbų iš gamtinių medžiagų ir atliekų paroda Gamta visada gyva; 8-ų klasių mokinių konferencija Tu atsakingas už savo planetą.
Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas Baigiamasis projekto renginys Aš atsakingas už savo rožę – Žemę  (A. de Saint-Exupery).
Įvertinimas Apmąstoma projekto sėkmė ir nesėkmės, aptariamas asmeninis dalyvių indėlis į bendrą darbą, įgytos patirties tobulinimo galimybės.
Priedai Priedas. Projekto baigiamojo renginio akimirkos.

Į viršų     Filmuota medžiaga